Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 1

FP-AJ1BAk. rok: 2017/2018

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob.
Charakterizuje různá zaměstnání a dovednosti s nimi spojené.
Vyjmenuje a popíše množství volnočasových aktivit.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti.
Komunikuje v situacích spojených s cestováním a kulturou.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Požadují se znalosti na úrovni středoškolského studia B1 SERR.

Doporučená nebo povinná literatura

HAINES, Simon a Barbara STEWARD. Cambridge English: First Masterclass (Student’s Book). Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (Unit 1, 4, 5, 6) (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast na hodinách, zápočtový test
Zkouška: poslech a práce s textem

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Modální slovesa povinnosti, části lidského těla, slovesa vidění
Přítomné časy, příslovce, tvoření slov
Can, be able to, další struktury schopnosti, frázová slovesa s turn
Komparativa a superlativa, předpony přídavných jmen
Zvyky a typické chování, used to a would
Frázová slovesa, frázová slovesa s give
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, příslovce
Budoucnost, kolokace s have a take
Budoucí čas průběhový a předbudoucí čas, bound to a likely to
Frázová slovesa s bring, slova s několika významy
Minulý čas, frázová slovesa cestování
Často zaměňovaná slova, extrémní přídavná jména

Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v pracovních a společenských situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor