Detail předmětu

Bakalářský seminář

FAVU-BSK-TPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr4. ročník5  kreditů

Kurz má za úkol koordinovat přípravu studentů na teoretickou část státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni studia.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen se orientovat v historii uměleckého projevu a zná kontext vývoje kultury v základních společenských souvislostech.

Prerekvizity

Absolvování všech povinných teoretických kurzů a kurzů dějin umění z nabídky studijních plánů FaVU.

Doporučená nebo povinná literatura

Milena Bartlová, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění, Brno 2003. (CS)
Milena Bartlová, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Praha 2012. (CS)
Oldřich Jakub Blažíček – Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha 2013. (CS)
Naděžda Blažíčková Horová – Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (edd.), Dějiny českého výtvarného umění III, sv. 1 a 2, 1780–1890, Praha 2001. (CS)
Polana Bregantová – Marie Platovská – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny českého výtvarného umění V, sv. 1 a 2, 1939–1958, Praha 2005. (CS)
Polana Bregantová – Marie Platovská – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI, s. 1 a 2, 1958–2000, Praha 2007. (CS)
Jacek Dębicki et al., Dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, Praha 1998. (CS)
Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha 1997. (CS)
Will Gompertz, Na co se to vlastně díváme? 150 let moderního umění v cuku letu, Praha 2014. (CS)
James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 2008. (CS)
Rudolf Chadraba (ed.), Dějiny českého výtvarného umění I, sv. 1 a 2, Od počátku do konce středověku, Praha 1984. (CS)
Rudolf Chadraba (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II, sv. 1 a 2, Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989. (CS)
Albert Châtelet – Bernard Philippe Groslier, Světové dějiny umění: malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004. (CS)
Paul Johnson, Dějiny umění. Nový pohled, Praha 2006. (CS)
Jiří Kroupa, Školy dějin umění. Metodologie dějin umění, sv. 1 a 2, Brno 2007. (CS)
Mahulena Nešlehová – Vojtěch Lahoda (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV, sv. 1 a 2, 1890–1938, Praha 1998. (CS)
Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2018. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Státní závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1) Studenti ukončí všechny zkoušky z povinných teoretických předmětů.
2) Průběžné konzultace

Cíl

Cílem předmětu je prověřit základní teoretickou připravenost studentů bakalářského stupně studia tak, aby respektovala specifičnost pozice studentů uměleckých oborů a odpovídala zvyklostem FaVU.
Diplomandi FaVU problematiku dějin umění reflektují z osobitého hlediska aktivních umělců, ale zároveň strukturovaně, věcně a na odborném základě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absolvování předmětů zabývajících se dějinami umění je povinné.

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor