Detail předmětu

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku

FEKT-XAJDAk. rok: 2017/2018

Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Samostatný ústní projev: prezentace tématu ze svého oboru, profesní prezentace své osoby. Ústní vyjádření matematické terminologie. Verbalizace grafů, tabulek a trendů.
Ústní interakce: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru, účast v diskuzi k prezentované problematice. Pohovor v rámci konkurzního řízení.
Poslech s porozuměním: schopnost porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí a pro zachycení specifických informací.
Psaní: tvorba abstraktu a shrnutí, stylizace doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizace profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů.
Čtení s porozuměním: práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku je spojena především s tvorbou abstraktu a shrnutí.
Gramatická kompetence: Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).

Prerekvizity

Je požadována střední pokročilost znalostí anglického jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

Neuwirthová, L.: Study Materials for Academic Language Skills of Electrical Engineering and Communication Course (XAJD)
Paul Emmerson: Email English. MACMILLAN 2007
Roni S. Lebauer: Learn to Listen. Longman 2001
Jeremy Comfort: Effective Presentations. OUP 1995
Eric H. Glendinning: English for Information Technology. OUP 2003
John Allison, Paul Emmerson: The Business Intermediate. MACMILLAN 2007
Acy L. Jackson: Prepare your CV. NTC Learning Works 1997
Santiago Remacha Esteras: Professional English in use-ICT. CUP 2007
Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills. Longman 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Komunikativní metody vyučování.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet a zkouška.
Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
Zkouška se skládá z ústní části hodnocené maximálně 20 body, písemné části (práce s neznámým textem) hodnocené maximálně 20 body a poslechu s porozuměním hodnoceném maximálně 20 body. Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Ústní prezentace: klíčová slova a vazby pro úvod, hlavní část a ukončení.
2. Ústní prezentace: obsah, jazyk, řeč těla, vizuální pomůcky, reakce v diskuzi. Způsoby práce s novou slovní zásobou.
3. Seminární dovednosti: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru.
4. Ústní vyjádření matematické terminologie. Samostatné profesní prezentace studentů.
5. Porozumění a verbalizace grafů, tabulek a trendů. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí.
6. Tvorba poznámek na základě poslechu pro jejich pozdější využití. Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).
7. Práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku. Shrnutí textu.
8. Tvorba abstraktu. Základní dovednosti při překladech textů z češtiny do angličtiny.
9. Formální a neformální korespondence. Doprovodný dopis při žádosti o místo. Písemná odpověď na inzerát.
10. Profesní strukturovaný životopis. Kontakt a výměna informací přes telefon.
11. Pohovor v rámci konkurzního řízení. Uvědomělé používání strategie poslechu pro zachycení specifických informací.
12. Psaní elektronických dopisů a vzkazů. Posílení sociokulturních znalostí různých společenství na základě poslechu.
13. Semestrální test a vyplnění dotazníku hodnotícího kurz.

Cíl

Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí zaměřených na elektroinženýrství a informační technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor