Detail předmětu

Finance podniku

FEKT-MFIPAk. rok: 2017/2018

Finanční cíle. Principy finančního řízení.Časová hodnota peněz. Riziko a výnos. Majetková struktura podniku.Finanční struktura podniku. Zdroje financování. Metody investičního rozhodování. Řízení oběžného majetku podniku. Řízení likvidity.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopný analyzovat finanční výkazy podniku, zohledňovat časovou hodnotu peněz při rozhodování, aplikovat metody posuzování ekonomické efektivnosti investic, rozumět zásadám dlouhodobého a krátkodobého finančního řízení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BREALEY, R.A. a MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí (překlad) Praha, Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing 1999. ISBN 80-85605-24-4.
RADOVÁ J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. Praha, Grada 1993, ISBN 80-85623-27-7
Režňáková, M. a Zinecker, M. Finanční management, II. část. VUT v Brně, FP: 2003, ISBN 80-214-2488-5.
Režňáková, M. Finanční management, I. část. VUT v Brně, FP: 2003, ISBN 80-214-2487-7;
VALACH, J. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS,1997, ISBN 80-901991-6-X
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Praha: EKOPRESS, 2001. 450 str., ISBN 80-86119-38-6
Jindřichovská, I., Blaha, Z. S.: Podnikové finance. Praha Management Press 2001, ISBN 80-7261-025-2
Kisslingerová, E. a kol.: Manažerské finance. Praha C. H. Beck 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a prezentaci rozhodovacích problémů, jako i řešení modelových situací. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je písemná - příklady i teoretické otázky. Pro úspěšné složení zkoušky je potřebné dosáhnout minimálně 50 %-ní úspěšnost z obou částí testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Struktura předmětu. Organizace studia a zkoušek. Úloha a cíle finančního řízení podniku. Principy finančního řízení.
Časová hodnota peněz. Riziko a výnos.
Zdroje informací pro finanční rozhodování – srovnatelnost informací, vliv inflace, hodnověrnost a neurčitost.
Finanční okolí podniku.
Majetková struktura podniku.
Oceňování majetku podniku.
Finanční struktura podniku.
Zdroje financování.
Základní pravidla financování.
Interní zdroje financování.
Metody investičního rozhodování.
Řízení oběžného majetku podniku.
Řízení likvidity, přehled o peněžních tocích.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout komplexní pohled na základy financování podniku a na úlohu finančního managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Minimálně 50 %-ní účast na cvičeních, teoretická a praktická připravenost na cvičení a získání minimálně 50% možného počtu bodů za písemné testy, přičemž se při opravných termínech testů bodové hodnocení snižuje o 20 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor