Detail předmětu

Analýza a prevence rizik v pracovním prostředí

CESA-SAPRAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty se základními znalostmi problematiky řízení a ovládání rizik při vývoji nových technologií, jejich zaváděním do praxe a údržbě, interpersonální komunikace a předcházení konfliktů, bezpečností informací (ochrana osobních údajů), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických požadavků.

Výsledky učení předmětu

Student si osvojí základní znalosti nauky o rizicích, projektové činnosti, interpersonální komunikaci, ochraně informací, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. hygienických požadavků.
Výstupy – student bude schopen:
- analyzovat rizika na pracovišti a aplikovat preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika,
- dohlížet na dodržování odborně technického, hygienického a etického režimu,
- vést odbornou dokumentaci, poskytovat informace v souladu se svou odbornou způsobilostí,
- aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy,
- provádět technické instruktáže pracovníků v oblasti hygieny a bezpečnosti práce,
- vykonávat nižší technicko-řídící a manažerské funkce.
Ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní poznatky, pojmy a jejich vztahy v problematice analýzy a prevence rizik v pracovním prostředí a v souvisejících oblastech,
- popsat základní metody a přístupy, jejich aplikaci a praktické využití při řešení konkrétního problému v předmětné oblasti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky rizikologie
2. Management rizika
3. Metody a vyhodnocení analýzy rizika, interpretace výsledků
4. Hodnocení lidského faktoru při analýze rizik
5. Rizika projektové činnosti
6. Interpersonální komunikace
7. Ochrana osobních údajů
8. Rizika spojená se sportovní činností
9. Pracovní rizika
10. Zásady dodržování BOZP
11. Hygiena pracovního prostředí
12. Legislativa (ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001, ISO 31000:2009, IEC/ISO 31010 ..)
13. Shrnutí problematiky

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti řízení rizik a aplikaci preventivních opatření spojených s prostředím sportovních a biomedicínských technologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program S-SBT bakalářský

    obor S-SBT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor