Detail předmětu

Bakalářská práce

CESA-SBCEAk. rok: 2017/2018

Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Sportovní a biomedicínské technologie. Téma bakalářské práce je zadáno na začátku daného akademického roku a zpravidla je úvodní část práce zpracována v předchozím semestrálním projektu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt - bakalářskou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.
Předloženou bakalářskou prací student prokazuje schopnosti:
- provést literární rešerši,
- prostudovat zadanou problematiku,
- zdůvodnit hlavní cíle práce,
- navrhnout řešení (popis metodiky, programové aplikace, obvodové realizace, laboratorní úlohy)
- popsat vlastní řešení,
- vhodně prezentovat výsledky
- provést diskusi a napsat zhodnocení.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Bakalářskou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu, jehož náplň se odvíjí od zadaného tématu.
Práce jsou vedeny akademickými pracovníky, studenty doktorského studia nebo pracovníky z jiných akademických pracovišť popř. firem. Konzultanti práce jsou stanoveni u prací, jejichž vedoucími jsou osoby nepodílející se na výuce oboru S-SBT.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce na závěr bakalářského studia. Téma práce je studentem zvoleno v zimním semestru třetího ročníku v rámci předmětu Semestrální práce, kdy student vypracovává teoretický úvod do vybrané problematiky. Praktická část práce je pak řešena během posledního letního semetru včetně vypracování technického dokumentu v rámci předmětu Bakalářská práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program S-SBT bakalářský

    obor S-SBT , 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bak.prací

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor