Detail předmětu

Anatomie a morfologie

CESA-SANMPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1. ročník5  kreditů

Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia, některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji – např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (modelů).
Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů. Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat lidský organismus a jeho stavbu na makro- a mikroskopické úrovni včetně základních fyziologických aspektů,
- aplikovat tyto vědomostiv různých klinických oborech s přihlédnutím k možnostem specializovaných bioinženýrských zásahů v rámci orgánových a systémových struktur.
Prezentací samostatné práce a závěrečnou zkouškou jsou ověřeny získané znalosti a schopnosti zadanou problematiku pochopit a popsat.

Doporučená nebo povinná literatura

FIALA, P., J. VALENTA a L. EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Plzeň: Lékařská fakulta, 2004. ISBN 80-246-0804-9. (CS)
NAŇKA, Ondřej a Miloslava ELIŠKOVÁ. Přehled anatomie. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-612-0. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie. Brno: MU Brno, 2005. ISBN 978-80-210-5544-5. (CS)
ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Mikroskopická anatomie. Brno: MU Brno, 2003. ISBN 978-80-210-5550-6. (CS)
NETTER, Frank. Netterův anatomický atlas člověka. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2248-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test – nutné dosáhnout aspoň 6 bodů z 10 otázek. Jsou povoleny 2 opravné termíny.
Samostatná práce formou prezentace na cvičení – podmínka zápočtu a připuštění ke zkoušce
Písemná závěrečná zkouška – až 20 bodů
Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky je nutné dosáhnout aspoň 12 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do studia, živočišná buňka, tkáně, orientace na lidském těle, roviny, osy, směry
2. Kosterní soustava
3. Spojení kostí, klouby a vazy
4. Svalová soustava
5. Trávicí soustava
6. Dýchací soustava
7. Močová soustava, mužská pohlavní soustava
8. Ženská pohlavní soustava, svalové dno pánevní
9. Oběhová soustava - srdce, cévy
10. Soustava žláz s vnitřní sekrecí, Lymfatický systém
11. Nervová soustava - CNS
12. Nervová soustava - PNS
13. Smysly, kůže

Cíl

Osvojení základních vědomostí o makroskopické a mikroskopické stavbě jednotlivých soustav a orgánů lidského organismu, pochopení hierarchie vztahu: buňka – tkáň – orgán – celý organismus.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Nahrazení je možné výjimečně po dohodě s vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor