Detail předmětu

Mikroekonomie

FEKT-TEK1Ak. rok: 2015/2016

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů ze 35 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a za zápočtový test.

Požadavkem ke zkoušce je znalost probírané látky a získaný zápočet.
Forma zkoušky je písemná (cca 14-17 příkladů, resp. teoretických otázek). Student může získat max. 65 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky student musí získat minimálně 35 bodů.

Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 35 bodů a max. 65 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
• Úvod do předmětu a základní východiska
• Chování spotřebitele – užitečnost a poptávka (teorie mezního užitku a teorie indiference)
• Chování výrobce - náklady a nabídka
• Tržní rovnováha a efektivnost
• Nedokonalá konkurence – monopol, oligopol, monopson
• Trhy výrobních faktorů – trh půdy, práce a kapitálu
• Zásahy státu do cen
• Externality
• Veřejné statky

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních se průběžně kontroluje, podmínkou je 75% účast na cvičeních.
Absence na cvičeních může být nahrazena náhradními úkoly či písemnými testy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-T bakalářský

    obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor