Detail předmětu

Marketing

FEKT-MMKGAk. rok: 2015/2016

Moderní pojetí marketingu, výchozí předpoklady pro jeho uplatnění, podstata marketingové koncepce podnikání a nástroje její realizace. Marketingový mix. Marketingová strategie podniku. Specifika marketingu v základních tržních segmentech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen:
pracovat efektivně,
odpovídat za vlastní průběžné studium a samovzdělávání,
rozhodovat se a zaměřit se na klíčové cíle studia,
používat analytické a koncepční myšlení při řešení úkolů,
předvést zkušenosti z ústní, psané a technologické komunikace.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

BUREŠ, I.: Poziční strategie v marketingu. Praha. Management press 1998
FREEMANTLE, D.: Bezkonkurenční služby zákazníkům. Praha, Manageent press, 1996
GLANZ, B.: Jak získat věrné zákazníky. Praha, Grada Publishing, 1996
CHALUPSKÝ, V.: Kapitoly z marketingu. VUT Brno, 1994
JANEČKOVÁ, L.: Marketing služeb. Slezská Universita, Karvin 1996
KOTLER, P.: Marketing management. Praha, Victoria Publishing, 1992
KOTLER, P.: Marketing podle Kotlera. Praha, Management Press, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet, závěrečná zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do problematiky marketingu, marketingová koncepce řízení, podmínky pro uplatnění marketingu.
Trh jako ekonomická kategorie a jeho marketingové vymezení, tržní segmentace strategie založené na segmentaci
Specifika marketingu v oblasti služeb
Zákazník - charakteristika jeho očekávání, spokojenost zákazníků
Konkurence - charakteristika konkurenčního prostředí, druhy konkurence, důsledky rozdílného postavení firmy na firemní strategii Porterova analýza konkurenčního prostředí
Marketingové postupy ve firemní praxi - výrobková politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - cenová politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - distribuční politika
Marketingové postupy ve firemní praxi - marketingová komunikace
Marketingový audit
Marketingový výzkum
Soudobé trendy v marketingu (CRM, DM, e-commerce ..)

Cíl

Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie. Výklad je doprovázen příklady úspěšných firem, které a kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností s aplikací poznatků v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor