Detail předmětu

Hudební teorie 1

FEKT-JHT1Ak. rok: 2015/2016

V rámci předmětu budou probírany stupnicem dur/moll, intervaly, akordy, základy akustiky, ladění.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy hudební akustiky,
- definovat základní hudební pojmy,
- vysvětlit konkrétní tempová, výrazová a dynamická označení v předloženém notovém materiálu,
- vysvětlit pojem alikvotní tóny,
- charakterizovat soustavy ladění hudebních nástrojů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Doporučená nebo povinná literatura

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky
Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Votoček, E. : Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Praha, HMUB 1946 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami.
- Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Základní pojmy hudební akustiky. Alikvotní tóny
3.-5. Notace
6.-9. Tóniny. Stupnice. Mody
10.-13. Intervaly. Akordy. Konsonance a disonance

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy hudební teorie, nutnými pro další studium oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning