Detail předmětu

Hudební teorie v angličtině

FEKT-JAH1Ak. rok: 2015/2016

Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka probíhá přibližně na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- přeložit hlavní myšlenky běžného mluveného i psaného projevu z oblasti hudební praxe obsahujícího i neznámé výrazy,
- dokáže spontánně reagovat při rozhovoru z oblasti hudební praxe s rodilým mluvčím,
- využít slovní zásoby z oblasti hudební praxe v mluveném projevu,
- plynně se vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor z oblasti hudební praxe,
- rozlišit formální a neformální jazyk.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu a konverzace.
- Cvičení mají charakter poslechu nahrávek v angličtině z oblasti hudební praxe.
Účast na přednáškách a cvičeních je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Pro získání zápočtu je nutné úspěšné absolvování písemného testu zaměřeného na slovní zásobu, gramatiku a schopnost komunikace v angličtině v oblasti hudební praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. – 3. Opakování a prohlubování gramatiky z předchozího studia
4. – 8. Základní terminologie z hudební oblasti, obohacování slovní zásoby
9. – 13. Konverzace, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí.

Cíl

Cílem předmětu je obohatit slovní zásobu studentů a schopnosti komunikace v angličtině v oblasti hudební praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning