Detail předmětu

Palubní soustavy letadel I

FSI-OPZAk. rok: 2015/2016

Základní zákony přenosu tlakové energie, hydraulické okruhy s regulací tlaku a průtoku, pracovní a nouzové hydraulické okruhy. Požadavky kladené na hydraulické systémy a jejich prvky. Pneumatické systémy, charakteristiky pneumatických prvků, systémy brzd. Požadavky kladené na hydraulické systémy servořízení, dynamické vlastnosti a rychlostní charakteristiky hydraulických zesilovačů. Úprava sil do řízení. Palivové systémy, tlakové plnění. Systémy klimatizace, protipožární systémy a protinámrazové systémy, požadavky a konstrukce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti funkce a konstrukce základních palubních soustav letadel I. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné navrhování, obsluhu a údržbu letadla.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, derivování, integrování, obyčejné diferenciální rovnice. Základy proudění, rovnice kontinuity, 1. zákon termodynamiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Předpisy EASA CS-23, CS-25 (CS)
Letecké předpisy FAR 23/CS 23, FAR 25/CS 25
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008. (EN)
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004. (EN)
E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009
Moir, I., Seabringe, A.: Aircraft systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2008
E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009 (EN)
Akers, A., Gasman, M.: Hydraulic power system analysis,Taylor & Francis Group, LLC, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a správným vypracováním a odevzdáním domácích prací. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část požaduje řešit tři příklady, v ústní části zkoušky odpovídá na dvě otázky náhodně studentem vytažené.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s účelem, principy činnosti a konstrukcí palubních soustav letadel. Pochopí návrh a konstrukci palubních soustav z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu letadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přenos tlakové energie, odpor proti pohybu, zrychlení, deformaci.
2. Hydraulické tlakové systémy s regulací tlaku a průtoku.
3. Pracovní tlakové okruhy, nouzové okruhy.
4. Hydraulické prvky, požadavky na jejich činnost a charakteristiky.
5. Pneumatické soustavy, brzdové systémy a jejich prvky.
6. Hydraulické servořízení letadel, impulsní řízení - FBW.
7. Jedno a dvoukomorové hydraulické zesilovače.
8. Modelování dynamických vlastností servomechanismů řízení.
9. Zavádění a úprava sil do řízení, zatěžovací mechanismy, zákony řízení letu.
10. Palivové soustavy letadel, rozmístění a přečerpávání paliva, tlakové plnění.
11. Klimatizační soustavy, požadavky, systémy pro regulaci teploty, tlaku a vlhkosti.
12. Protipožární soustavy, systémy signalizace a hašení požáru, jejich konstrukce a parametry.
13. Odmrazovací soustavy, podmínky tvorby námrazy, ochrana na zemi.

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v hydraulickém systému letadla.
2. Výpočet dynamických poměrů při měření tlaků.
3. Dodávané množství kapaliny, příkon a kroutící moment hydrogenerátorů.
4. Výpočet pracovní a hydraulické kapacity akumulátoru.
5. Symbolický popis hydraulického systému.
6. Modelování dynamických vlastností vztlakové klapky v programu Matlab-Simulink.
7. Výpočet parametrů stability jednokomorového hydraulického zesilovače.
8. Modelování frekvenčních charakteristik dvoukomorového hydraulického zesilovače.
9. Návrh zatěžovacího mechanismu pro subsonický letoun.
10. Výpočet parametrů palivového potrubí pro tlakové plnění letounu palivem.
11. Výpočet regulace teploty vzduchu v přetlakované kabině letounu.

Laboratoře a ateliéry

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Měření dodávaného množství kapaliny a účinnostních charakteristik leteckého nouzového hydrogenerátoru.
2. Měření a vyhodnocení frekvenčních charakteristik dvoukomorového hydraulického zesilovače.