Detail předmětu

Daňová soustava

FSI-HDSAk. rok: 2015/2016

Předmět je zaměřen na pochopení struktury daňové soustavy české republiky. Rozlišení daní na přímé a nepřímé. Plátce daně a poplatník daně, základ daně, sazba daně, daň.Daň z přidané hodnoty,daň z příjmů, daně majetkové - z nemovitostí,silniční, dědická, darovací a z převodu nemovitostí.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít přehled o soustavě daní platné v ČR a osvojí si práci se zákony a normami na ně navazujícími. Získají základní nezbytné dovednosti potřebné pro optimalizaci daňové povinnosti poplatníka.

Prerekvizity

Student musí mít povědomí o základních právních předpisech ČR a o elementárních principech účetnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- úspěšné absolvování závěrečného zápočtového příkladu


Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Při hodnocení zkoušky se vychází ze Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně, článek 13.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základy daňové teorie
Přímé a nepřímé daně
DPFO
DPPO
silniční daň
daň z nemovitostí
ostatní přímé daně

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili u jednotlivých daní kdo je poplatníkem daně, co je a co není předmětem daně, sazby daně, co je základem daně, jak se daň vypočítá, osvobození od daně, povinnosti a práva daňových subjektů a správce daně a pravidla pro platby pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný
    obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň přednášek je následující:
Stanovení cílů předmětu; soustava daní a předpisy upravující daňový systém.
Příjmy státního rozpočtu, daňová kvóta a její skladba; obsah a popis daňových zákonů.
Daň z příjmu fyzických osob.
Daň z příjmů právnických osob.
Daň z příjmů - společná ustanovení.
Daň z přidané hodnoty.
Spotřební daň.
Daň z nemovitosti, silniční daň.
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti.
Sociální a zdravotní pojištění.
Daňový řád
Cvičení navazuje na předchozí přednášky a jsou na nich procvičovány dílčí výpočty a daňové přiznání fyzických a právnických osob.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení navazuje na předchozí přednášky a jsou na nich procvičovány dílčí výpočty a daňové přiznání fyzických a právnických osob.