Detail předmětu

Španělština pro pokročilé

FAST-BYS4Ak. rok: 2013/2014

Tento kurz probírá následující oblasti: Popis města a život v něm, ocenění a zdůraznění něčeho, vyjadřování nezájmu nebo zloby. Hovoření o návycích a zlozvycích, detailní popisování osoby. Vyjádření názoru na internetovém fóru nebo jinak veřejně. K vyjádření těchto stavů a jevů jsou použité předložkové vazby sloves, vztažné věty a věty časové. Věty příčinné a důsledkové. Slovní zásoba se rozšíří v oblasti zákona, bezpečnosti obecně, univerzitní život, charakterové vlastnosti, zdraví.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student je schopný porozumět základním myšlenkám komplexních textů, které pojednávají o konkrétních a abstraktních tématech i když už budou technického nebo jinak specificky zaměřeného charakteru pokud téma j známo studentovi. V přítomnosti rodilých mluvčích student je schopen komunikovat aniž by to způsobovalo bariéru jak pro něho tak pro rodilého mluvčího. Na této úrovni je schopen obecná témata podat velmi detailně, je schopen vyjadřovat souhlas i nesouhlas během komunikace. Je schopen sledovat konverzaci rodilých mluvčí pokud jsou témata, o kterých se diskutuje studentovi známé. Je schopen například porozumět obsahu konference nebo simpozia pokud je téma studentovi dobře známo. S převahou rozumí TV vysílání zejména zprávám. Student je schopen sledovat filmy ve španělštině a porozumět hlavním dějovým pochodům, pokud se nejedná o film s velmi specifickou tematickou. Je schopný vést běžný telefonický rozhovor. Je schopen číst současnou prózu s jistou limitací. Dokáže napsat esej na určité téma a napsat dopis kde je schopen vyjádřit abstraktnější myšlenky, případně vazby mezi ně. Je schopen podat podrobný popis o svém životě, své práci o své rodině. Výstupní úroveň B2 – podle ERR (Evropský referenční rámec).

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost odpovídající předchozímu kurzu BYS32, aby se dokázali v tomto kurzu orientovat.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

F. Castro et al.: Nuevo Ven 3 - libro del alumno (lekce 1 - 5). Edelsa, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky, slovní zásoby, kulturních znalostí španělsky mluvících zemí a nácvik modelových každodenních situací s důrazem na konverzaci. Použití tzv. Talleres kdy studenti pracuji projektově na zadaných tématech v malých skupinách. Výuka formou debat dle pokynu v učebnici j poměrně častá. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technolog

Způsob a kritéria hodnocení

Student pravidelně navštěvuje jazyková cvičení a aktivně při výuce participuje (maximálně 3. neomluvené hodiny). Při nedodržení docházky student vykoná závěrečný zápočtový test. Výše uvedené podmínky jsou platné, pokud není vyučujícím stanoveno jinak.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 2.

1. týden – Unidad 1 – Vyprávění životopisu nějaké osoby. Popis zálib a preferencí.

2. týden – Unidad 1 – Vyjádřit průběh a pokračování pomocí spojení - estaba + gerundio, llevar + gerundio.

3. týden – Unidad 2 – Popsání nálady. Popis osobnosti a charakteru. Žádat o názor a vyjádřit svůj vlastní názor. Přídavná jména popisující osobnost.

4. týden - Unidad 2 – Používání sloves ser a estar. Futuro Imperfecto pravidelných a nepravidelných sloves.

5. týden – Unidad 3 – Vyjadřování povinnosti. Dávat instrukce a příkazy.

6. týden – Unidad 3 – Presente de subjuntivo pravidelných sloves. Rozkaz kladný a záporný. Slovní zásoba domácích prací.

7. týden – Unidad 4 –Vyjádřit pravděpodobnost a domněnku. Zeptat se na cestu a dokázat vysvětlit cestu jiné osobě.

8. týden – Unidad 4 – Podmiňovací způsob jednoduchý. Préterito Plusquamperfecto pravidelných a nepravidelných sloves.

9. týden – Unidad 5 – Předat informace řečené jiným člověkem. Požádat o informaci a informovat o událostech.

10.týden – Unidad 5 – Souslednost časová a její uvozovací slovesa a časy, jak ve větách oznamovacích, tak i v tázacích.

11.týden – Procvičování dosud probraných časů.

12.týden – Konverzace na probraná témata.

13. týden – Zápočtový test.

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou potřeba ke zvládnutí úrovně nižší B1 podle ERR (Evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 3
1 Týden – Unidad 1 Mluvit o zdraví. Vyjádřit povinnost osobně i neosobně. Vyjádřit úsudek. Parafráze k vyjádření nutnosti. Slovesa s předložkou. Lékařské prostředí. Zdraví a společnost.
2 Týden – Unidad 1 Vyjádřit hodnocení. Dávat rady a pokyny. Nakupování na trhu. Srovnávací vazby a superlativ. Slovesa k vyjádření hodnocení. Zdraví. Trhy ve Španělsku.
3 Týden – Unidad 2 Mluvit o životě ve městě. Popsat město. Vztažné věty. Použití Como. Život ve měste. Popis charakterových vlastností. Hispánská komunita v U.S.A.
4 Týden – Unidad 2 Popsat charakter I. Spojovací vazby. Příslovce častosti. Každodenní život ve Španělsku a U.S.A.
5 Týden – Unidad 3 – Mluvit o univerzitním vzdělání. Žádat o informaci písemnou formou. Infinitiv a Infinitiv složený. Gerundium a gerundium složený. Profese. Univerzitní studium ve Španělsku.
6 Týden – Unidad 3 – Lokalizovat děje v časové ose. Korigovat informaci. Časové věty. Spojovací vazby II. Univerzitní studia. Profese které jsou žádané.
7 Týden – Unidad 4 – Mluvit o nových technologiích a zvycích. Mluvit o návyku a jeho důsledcích. Předložky a zájmena. Vztažná zájmena. Psychologický profil. Použití mobilních telefonů. Internet jako zdroj vzdělání.
8 Týden – Unidad 4 – Popis psychologického profilu. Vztažná zájmena s předložkou. Moderní návyky. Návyky a zlozvyky.
9 Týden – Unidad 5 – Údání. Vyjádřit názor a argumentovat. Příčinné věty. Věty důsledkové. Použití budoucího času. Spravedlnost. Spravedlnost ve Španělsku.
10 Týden – Unidad 5 – Participovat na internetovém fóru. Vyjádřit nesouhlas. Litovat minulou událost: tener que/ deber. Silniční bezpečnost. Řidičský průkaz ve Španělsku.
11 Týden – Procvičování dosud probraných témat.
12 Týden - Konverzace na probraná témata.
13 Týden – Zápočet