Detail předmětu

Technologie stavebních prací I (E)

FAST-BW51Ak. rok: 2013/2014

Úkolem stavitelství je objekt nejen správně navrhnout, ale také kvalitně a racionálně realizovat. Problematika realizace stavby je náplní oboru technologie staveb. Technologie se zabývá metodami a postupy optimální tvorby výrobního procesu stavby. Aby tyto procesy mohly být technologicky, časově a zdrojově modelovány, optimalizovány a úspěšně řízeny, musí být nejdříve poznány.
Předmět zahrnuje studium oblasti stavebních procesů spojených zejména s hlavní stavební výrobou. Jde o vytyčení objektů a budovaných konstrukcí, zásady technologických postupů a vazeb při provádění technologických etap zemní práce, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba a vnější plášť budov. Řeší jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu, sled, připravenost pracoviště, vzájemné návaznosti a požadavky kvalitativní i enviromentální.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti realizace hrubé spodní a hrubí vrchní stavby. Bude schopen zpracovat základní dokumenty stavebně technologické přípravy, tedy technologický předpis a časový plán na tytu procesy hrubé spodní a hrubé vrchní stavby.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb.

Doporučená nebo povinná literatura

Prof.Ing.Bohumil Kočí,CSc. a kol.: Technologie pozemních staveb I. Nakladatelství VUT v Brně, 1991.
Prof. Ing.František Musil,CSc., Ing.Karel Tuza,CSc.: Ateliérová tvorba – Stavebně-technologické projekty hrubé vrchní stavby. VUT v Brně, Fakulta stavební, 1992.
Stein, B.: Building technology, 2nd edition. Wiley, 1997.
Spence, W. P: Construction materials, Methods and techniques. Delmar ITP, 1998.
Prof. Ing.František Musil,CSc. a kol.: Technologie pozemních staveb I – návody do cvičení. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2002.
Ing. Ladra a kol.: Realizace železobetonové konstrukce budov. ČVUT Praha, 2002.
Doc.Ing.Ivan Juríček,PhD.: Technologie pozemních staveb - Hrubá stavba. Jaga group, 2001.
Ing.Josef Ladra, Prof.Ing.František Musil,CSc. a kol: Technologie staveb 11 – realizace železobetonové monolitické konstrukce budov. ČVUT v Praze, 2002.
Doc.Ing.Čeněk Jarský,DrSc., Prof.Ing.František Musil,CSc. a kol.: Technologie staveb II. - Příprava a realizace staveb. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2003.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu se požaduje: aktivní účast studenta na cvičení (povolená 1 absence za semestr), odevzdání zpracovaných technologických předpisů včetně grafických příloh, písemný test ze znalostí celého semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace.
3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky.
4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení.
5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem.
6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky.
7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž.
9.Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
10.Zřizování obvodových plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických.
11. Provádění skládaných krytin, kontrola jskosti.
12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Provádění střešních plášťů na plochých střechách.

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vědního oboru technologie staveb. Analýza stavebních procesů. Zásady modelování stavebních procesů, projekt procesu.
2. Procesy zemních prací. Vytýčení stavby, definice stavební jámy, rýhy, šachty. Způsoby a postupy jejich provádění. Vhodná mechanizace.
3. Procesy zakládání staveb. Technologické zásady a postupy provádění základů plošných a hlubinných. Způsoby kotvení konstrukcí vrchní stavby do základů, kvalitativní podmínky.
4. Bednění betonových konstrukcí - prvková, systémová a speciální. Zásady návrhu, statického posouzení a realizace. Ekonomické posouzení.
5. Procesy vyztužování železobetonových konstrukcí. Příprava výztuže, technologické linky. Zásady ukládání výztuže do bednění, krytí výztuže betonem.
6. Betonářské procesy. Výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování čerstvého betonu. Kontrola tuhnutí a tvrdnutí, zásady odbedňování. Technologické přestávky.
7. Zdící procesy. Zásady provádění zdiva z cihel, tvárnic a kamene. Základní pravidla vazby zdiva. Modulové, technologické a kvalitativní požadavky. Organizační a časová struktura.
8. Montáž dřevěných konstrukcí a objeků. Provádění krovů klasických a novodobých, lepené konstrukce a jejich montáž.
9.Dřevostavby, zásady výroby a montáže. Kvalitativní požadavky.
10.Zřizování obvodových plášťů budov. Zásady a postupy montáže plášťů silikátových sendvičových, skládaných a kovoplastických.
11. Provádění skládaných krytin, kontrola jskosti.
12. Provádění klepmířských prací na střeše včetně plechových krytin a na fasádě domu. Připravenost stavby, sled procesů, uchycování a spojování, požadavky na kvalitu.
13. Provádění střešních plášťů na plochých střechách.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s náplní a průběhem cvičení, organizační pokyny,Individuální zadání řešeného objektu, Technologický předpis, Výpočet kubatur pro zadaný objekt
2.Výběr strojů pro provedení zemních prací na zadaném objektu – návrh strojních sestav, způsob práce vybraných strojů,
Zemní práce - TP, schemata pohyby strojů po staveništi
3. Provádění základů -TP,Vzorový řez zabedněným základem,Časový plán
4 - 5.Bednění a betonáž stropní konstrukce - TP,Návrh systémového bednění pro vodorovnou nosnou konstrukci stropu,Výkres koncepce staveništního provozu
6.Zdící procesy - TP, Výpočet a výpis potřebných materiálů,Časový plán
7. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet