Detail předmětu

Maltoviny - laboratoře (M)

FAST-BJ52Ak. rok: 2013/2014

Zkoušky vlastností cementů. Stanovení normální konzistence, počátku a doby tuhnutí cementu. Stanovení pevnosti cementů. Stanovení měrné hmotnosti cementů, měrného povrchu cementů (slínků) permeabilní metodou na Blainově přístroji. Zjišťování druhu cementů mikroskopicky a chemicky.
Stanovení vlastností malt, stanovení pevnosti malty, přídržnosti malty k podkladu, zpracovatelnosti malt. Zkoušky vlastností sádry přírodní a energosádry, stanovení vodního součinitele, počátku a doby tuhnutí sádry.
Příprava a zkoušení vlastností směsných cementů, příprava různých druhů směsných cementů a stanovení vlivu obsahu strusky (případně popílků) na fyzikálně-mechanické vlastnosti připravených cementů. Zkoušky vlastností vápen, stanovení reaktivity vápna, vydatnosti vápna – zkrácená metoda.
Kontrola výsledků a protokolů z laboratorních cvičení.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Odborné znalosti z oblasti vyráběných maltových směsí (cement, sádra, vápno). Znalosti o prováděných technologických zkouškách dle normových požadavků. Praktické zvládnutí prováděných zkoušek, včetně vyhodnocení. Ovládání laboratorních přístrojů.

Prerekvizity

Základní vlastnosti stavebních materiálů a možnosti jejich optimálního využití ve stavebních konstrukcích

Korekvizity

Stavební látky, Stavební Chemie

Doporučená nebo povinná literatura

NOVÁK, Jan: Návody do cvičení. Ústav THD, 2002.
MOORE, Walter John: Fyzikální chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981. (CS)
Saarela, K.: Classification of Building Materials. Technical Research Centre VTT, 2000. ISBN 951-682-673-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou studentům předkládány formou tří teoretických cvičení.
Studenti pracují v rámci cvičení na zadaných úkolech v týmech a následně prezentují dosažené výsledky formou protokolů.
Studenti samostatně zpracovávají v rámci cvičení individuálně zadané příklady, které kontroluje vedoucí cvičení

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - povinná účast na cvičeních, vypracování a odevzdání protokolů ze cvičení v požadovaném rozsahu, formě, kvalitě a čase, zápočtový test (splněný alespoň na 50 %).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní cvičení
2. Zkoušky vlastností cementů
3. Stanovení vlastností malt
4. Zkoušky vlastností sádry přírodní a energosádry
5. Příprava a zkoušení vlastností směsných cementů
6. Zkoušky vlastností vápen
7. Stanovení měrné hmotnosti cementů
8. Stanovení měrného povrchu cementů (slínků) - permeabilní metoda na Bleinově přístroji
9. Zjišťování druhu cementů mikroskopicky a chemicky
10. Exkurze
11. Stanovení objemové stálosti cementů
12. Test
13. Závěrečné cvičení - zápočty

Cíl

Absolvent předmětu získá podrobné informace o metodách zkoušek nejčastěji používaných maltovin ve stavebnictví (cement, vápno, sádra) a způsobu jejich vyhodnocování.
Znalosti z předmětu jsou nepostradatelným základem pro další odborné předměty, zabývající se vlastnostmi a použitelností stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky zápočtu, laboratorní řád, prohlídka laboratoří
2. Teorie síranových pojiv
3. Teorie vápna a cementu
4. Stanovení normální konzistence, počátku a doby tuhnutí cementu. Stanovení pevnosti cementů.
5. Stanovení měrné hmotnosti cementů, měrného povrchu cementů (slínků) permeabilní metodou na Blainově přístroji.
6. Zjišťování druhu cementů mikroskopicky a chemicky.
7. Stanovení vlastností malt, stanovení pevnosti malty, přídržnosti malty k podkladu, zpracovatelnosti malt.
8. Zkoušky vlastností sádry přírodní a energosádry, stanovení vodního součinitele, počátku a doby tuhnutí sádry.
9. Příprava a zkoušení vlastností směsných cementů, příprava různých druhů směsných cementů a stanovení vlivu obsahu strusky (případně popílků) na fyzikálně-mechanické vlastnosti připravených cementů.
10. Zkoušky vlastností vápen, stanovení reaktivity vápna, vydatnosti vápna – zkrácená metoda.
11. Exkurze
12. Zápočet