Detail předmětu

Inženýrské sítě (V)

FAST-BP51Ak. rok: 2013/2014

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí (vodohospodářské, energetické a informační sítě), jejich prvcích, o vzájemné provázanosti sítí.
Student se naučí základy navrhování sítí technického vybavení, hlubší informace o funkci, navrhování a provozu teplovodních a plynovodních sítí. Ze stavebního hlediska se student seznámí s materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace sítí technického vybavení, zejména v jejich podzemním uložení.
Student zvládne základy navrhování a projektování sítí technického vybavení.

Prerekvizity

fyzika, základy hydrauliky a termodynamiky

Korekvizity

nepožaduje se

Doporučené volitelné složky programu

Studium doporučených webových stránek výrobců a dodavatelů trubních materiálů, tvarovek a armatur. Studium národních a evropských norem.

Doporučená nebo povinná literatura

BERÁNEK, Josef a kol.: Inženýrské sítě (stud. opora). Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. (CS)
Cihelka a kol.: Vytápění, větrání, klimatizace. SNTL, Praha, 1985. (CS)
Recknagel – Sprenger: Taschenbuch der Heizungs u. Klimatechnik. Mnichov, 1995. (DE)
Šrytr a kol.: Městské inženýrství. Academia, Praha, 1998. (CS)
Kniht, M., Thomson, N.: Underground Infrastructure Research. A.A.Balkema Publischers, 2001. (EN)
GRAHAM, Stephen and MARVIN, Simon: Splintering Urbanism: networked Infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London: Routledge, 2001. ISBN 0-415-18964-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a video sekvencí z reálných objektů inženýrských sítí, poskytnutí vzorové projektové dokumentace, podélných profilů. LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úloha inženýrských sítí ve společnosti, historický vývoj a třídění sítí. Hospodárnost sítí, faktory ovlivňující investiční náklady, městské inženýrství.
2. Prostorové uspořádání sítí. Zemní práce u sítí, vztah k zeleni a budovám.
3. Kolektory, stavební část a funkční vybavení. Možné trendy vývoje.
4. Základy teorie sítí. Větevné a okruhové sítě. Trubní tlakové sítě – analýza proudění v trubních tlakových sítích.
5. Vodovody. Potřeba vody – vodárenské systémy, zdroje, akumulace a rozvod vody. Materiály a armatury vodovodů.
6. Stokové soustavy, vypouštění vod a vliv na recipienty. Alternativní způsoby odkanalizování a nakládání s dešťovými vodami.
7. Proudění plynů a par. Potřeby tepla – systémy centrálního zásobení teplem. Horkovody a parovody.
8. Materiály tepelných sítí. Bezkanálové uložení teplovodů. Tepelné izolace.
9. Vlastnosti topných plynů a potřeba plynu. Tlakové úrovně plynovodů. Zákonitosti proudění plynu.
10. Materiály a vystrojení plynovodů. Elektrochemická koroze
11. Vodičové sítě. Elektroenergetická soustava - kabelová a venkovní vedení. Telekomunikační sítě, funkční principy, propojenost s počítačovými sítěmi.
12. Spolehlivost sítí a jejich zabezpečenost, návaznost na návrhové stavy.
13. Obnova trubních sítí, jejich životnost. Používáné technologie.

Cíl

Student by měl získat přehled o významu inženýrských sítí v současné společnosti, informace o systémech jednotlivých sítí a jejich prvcích,o vzájemné provázanosti sítí,poněkud hlubší informace o funkci, navrhování a provozu trubních sítích ( teplovodech a plynovodech), které jsou blízké vodohospodářským sítím. Ze stavebního hlediska by se měl seznámit s materiály a základními stavebními postupy jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení. Po absolvování by měl být schopný po kratším doplnění znalostí se uplatnit v oboru rozvodu plynu a tepla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program N-P-E-SI magisterský navazující

  obor E , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program N-K-C-SI magisterský navazující

  obor E , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program N-P-C-SI magisterský navazující

  obor E , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky sítí technického vybavení, historie vývoje
2. Prostorová koordinace sítí technického vybavení
3. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
4. Vodovodní sítě
5. Kanalizační sítě
6. Zákonitosti proudění plynů
7. Tepelné sítě
8. Zásobení plynem
9. Plynovodní sítě
10. Energetické a sdělovací sítě
11. Výstavba a sanace trubních sítí
12. Základy teorie trubních sítí
13. Ukázky ze staveb sítí technického vybavení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koordinace sítí technického vybavení.
2. Optimalizace délky přípojek.
3. Návrh kanalizační přípojky.
4. Návrh kanalizační přípojky.
5. Seminární práce - prezentace.
6. Seminární práce - prezentace.
7. Zápočet.