Detail předmětu

Nauka o pozemních stavbách

FAST-BH02Ak. rok: 2013/2014

Studenti v rámci přednášek se seznámí s terminologií a získají prvotní přehled o stavebních konstrukcí a jejich částech.
Tento kurz je předpokladem pro úspěšné pokračování tematicky souvisejících předmětů Pozemní stavitelství ve druhém a třetím ročníku bakalářského studijního programu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Seznámení se základními konstrukcemi a konstrukčními zásadami při navrhování pozemních staveb. Získání celkového přehledu o stavebních konstrukcích pro další studium pozemního stavitelství. Konstrukční systémy staveb, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, základové konstrukcí a spodní stavba budovy.

Prerekvizity

V předmětu student získává základní znalosti a celkový přehled o pozemním stavitelství. Předpokládá se, že student nemá v tomto směru žádné znalosti.

Korekvizity

V 1.semestru není žádná nabídka vhodných předmětů.

Doporučené volitelné složky programu

Základy deskriptivní geometrie.

Doporučená nebo povinná literatura

Matoušková, D.: Stavitelství I.. VUT v Brně, 1993. (CS)
Matoušková, D.: Stavitelství II.. VUT v Brně, 1993. (CS)
Reid, E. : Understanding Buildings. Addison Wesley, Singapore, 1996. (EN)
Chandler, I.: Site Organization and Method. Mitchell, London, 1998. (EN)
Moudrý a kol.: Pozemní stavitelství I.. CERM, 2000. (CS)
Zákon 183/2006, Sb. (Stavební zákon), Vyhláška č.268/2009 Sb.. 2006. (CS)
Menčlová,B.,Rákosník,B.,Semeráková,J.: Nauka o budovách. ČVUT, 1999.
Kolektiv: Slovník pojmů ve výstavbě. ČKAIT, 2000. (CS)
Štípek,J. a kol.: Základy nauky o stavbách. ČVUT Praha, 2000. (CS)
Štípek,J,m Paroubek,J.,Přibyl,J.: Stavby pro bydlení. ČVUT, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je závislá na absolvování přednášek z předchozího studia a na samostudiu. V rámci cvičení si student ověří svoje schopnosti získané studiem podle přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se písemná a grafická úroveň vyjadřování, dodržování zavedené terminologie, teoretické znalosti odpovídající rozsahu přednášek a praktické schopnosti s využitím pravidel pro zakreslování stavební části odpovídající náplni cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do stavitelství a stavební zákon, základní terminologie
2. Modulová koordinace, konstrukční systémy budov
3. Základy
4. Svislé nosné konstrukce
5. Vodorovné nosné konstrukce
6. Schodiště
7. Doplňující kce, příčky, podlahy, komíny, izolace
8. Nosné konstrukce zasřešení
9. Energetická náročnost stavby
10. Požární bezpečnost staveb
11. Denní osvětlení interiéru, oslunění budov
12. Osazení stavby do terénu

Cíl

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Typy stavebních konstrukcí ( bytové, průmyslové, zemědělské a speciální stavby). Funkce domu a jeho a vnitřního prostředí, - typologická pravidla
2. Základní terminologie, nosné konstrukce stavby
3. Konstrukční požadavky na nosný systém stavby, stabilita a prostorová tuhost stavby, zásady pro navrhování nosných konstrukcí budov.
4. Základové konstrukce. Zatížení základové spáry.
5. Vodorovné nosné konstrukce.
6. Nosná konstrukce zastřešení.
7. Nosné konstrukce schodiště.
8. Modulární koordinace - zásady proporcionality , princip modulární koordinace, provádění modulu ve stavebních konstrukcích , koordinační rozměry.
9. Obvodový plášť stavby, povrchové úpravy, okna, dveře, vrata, střešní systémy a krytiny.
10. Protipožární ochrana staveb - základní pojmy , požární odolnost, stavební protipožární úpravy.
11. Tepelná ochrana budov a zásad pro úsporu energie - tepelná pohoda v interiérech , tepelné vlastnosti konstrukcí , energetická účinnost .
12. Metodika procesu návrhu stavby. Legislativa.
13. Modernizace a rekonstrukce staveb.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do cvičení, modulová koordinace
2.Zásady zakreslování stavebních konstrukcí
3.Norma ČSN 01 342-povrchové úpravy, značení hmot, komíny
4.Zakreslování výplní otvorů
5.Základy typologie, zařizovací předměty
6.Půdorys 1NP, M 1:50
7.Výkres stropní konstrukce
8.Konzultace
9.Návrh schodiště - výpočet
10.Zakreslení schodiště
11.Půdorys schodiště ve 2NP
12.Konzultace
13.Odevzdání a zápočet