Detail předmětu

Geodézie

FAST-BE01Ak. rok: 2013/2014

Geodézie ve stavebnictví.
Souřadnicové systémy v České republice.
Geodetické výpočty. Teorie chyb.
Úhlová a délková měření.
Výškové systémy v České republice. Výšková měření.
Mapovací metody. Vytyčování staveb.
Určování posunů a deformací stavebních objektů.
Sběr dat a automatizované zpracování technických map, využití fotogrammetrie ve stavebnictví.
Přehled o mapových dílech v ČR. Katastr nemovitosti.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti z oblasti geodézie týkající se projektování, realizace a dokumentace staveb. Speciální pozornost je věnována základním postupům měření a vytyčování na stavbách včetně analýz přesnosti.

Prerekvizity

Základy matematiky, trigonometrické funkce

Korekvizity

Žádné požadavky

Doporučená nebo povinná literatura

Katastr nemovitostí po novele. 0. (CS)
Irvine, W.: Surveying for Construction. McGraw-Hill, London, 1995. (EN)
Vitásek, J., Pažourek, J., Nevosád, Z.: Vybrané geodetické práce ve stavebnictví. VUTIUM Brno, 1998. (CS)
Staněk, V., Hostinová, G.: Geodézia ve stavebníctve. Jaga Group Bratislava, 1999. (SK)
Torge, Wolfgang: Surveying. de Gruyter, 2001. (EN)
Ghilani, C.D., Wolf, P.R.: Elementary Surveying. Pearson Prentice Hall, London, 2008. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání a akceptování protokolů ze cvičení, absolvování závěrečného testu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod – základní pojmy – geodézie a kartografie, obsah geodézie (jednotlivé bloky), historie, tvar a rozměry Země, referenční plochy. Základní měrové jednotky
2. Úhlová měření – směry, úhel, horizontální úhly, vertikální úhly, teodolity = hlavní části a použití, podmínky a osy
3. Délková měření – přímé měření, nepřímé měření, měření podrobných bodů polohopisu polární a metodou pravoúhlých souřadnic.
4. Výšková měření – výškové systémy, nivelační body, trigonometrické určení výšek, hydrostatická a barometrická nivelace.
5. Výšková měření – geometrická nivelace ze středu, nivelační přístroje a pomůcky, chyby při nivelaci.
6. Souřadnicové výpočty – bodová pole, stabilizace a signalizace, s teorie chyb, základní určovací geodetické úlohy směrník a délka strany, rajon, bod na měřické přímce a na kolmici.
7. Souřadnicové výpočty – protínání vpřed (z úhlů nebo délek), polygonové pořady, transformaci.
8. Mapová díla, digitalizace map, uplatnění ve stavebnictví. Organizace zeměměřictví.
9. Katastr nemovitostí – historie a současnost katastru nemovitostí, základní pojmy KN.
10. Podrobné měření - měření polohopisu, měření podrobných bodů výškopisu, tachymetrie, vyhotovení mapy, plošná nivelace, profily, příčný řez.
11. Vytyčovací práce – bod, přímka, úhel, oblouk kružnicový (hlavní body, podrobné body), rovina šikmá nebo vodorovná.
12. Vytyčovací práce – vytyčování hranic pozemků, vytyčovací výkresy a náčrty vytyčovaných objektů. Měření posunů a deformací z pohledu stavební a kontrolní praxe (vertikální a horizontální).
13. Metody GPS – princip, využití, přehled a případně techniky. Fotogrammetrie, princip a rozdělení metod pro mapování, ortofotomapa, digitální metoda, dálkový průzkum Země, využití.

Cíl

Základy geodézie pro stavebnictví

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-MI bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, základní pojmy. Historie. Tvar a rozměry Země. Referenční plochy. Základní měrové jednotky
2. Úhlová měření, směry, horizontální úhly, vertikální úhly. Teodolity.
3. Délková měření. Přímé a nepřímé měření délek. Polární metoda a metoda pravoúhlých souřadnic.
4. Výšková měření, výškové systémy, nivelační body, trigonometrické určení výšek, hydrostatická a barometrická nivelace.
5. Výšková měření. Nivelační přístroje a pomůcky. Chyby při nivelaci.
6. Bodová pole, stabilizace a signalizace, charakteristiky přesnosti. Souřadnicové výpočty, směrník a délka strany, rajon, bod na měřické přímce a na kolmici.
7. Souřadnicové výpočty – protínání vpřed (z úhlů nebo délek), polygonové pořady, transformaci.
8. Mapová díla, digitalizace map, uplatnění ve stavebnictví. Organizace zeměměřictví.
9. Katastr nemovitostí – historie a současnost katastru nemovitostí, základní pojmy KN.
10. Podrobné měření - měření polohopisu, měření podrobných bodů výškopisu, tachymetrie, vyhotovení mapy, plošná nivelace, profily, příčný řez.
11. Vytyčovací práce – bod, přímka, úhel, oblouk kružnicový (hlavní body, podrobné body), rovina šikmá nebo vodorovná.
12. Vytyčovací práce – vytyčování hranic pozemků, vytyčovací výkresy a náčrty vytyčovaných objektů. Měření posunů a deformací z pohledu stavební a kontrolní praxe (vertikální a horizontální).
13. Metody GPS – princip, využití, přehled a případně techniky. Fotogrammetrie, princip a rozdělení metod pro mapování, ortofotomapa, digitální metoda, dálkový průzkum Země, využití.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní informace, podmínky pro získání zápočtu.
2. Měření vodorovných směrů.
3. Měření zenitových úhlů.
4. Měření délek.
5. Technická nivelace.
6. Plošná nivelace.
7. Trigonometrické měření výšek.
8. Tachymetrie.
9. Souřadnicové výpočty, úloha směrník, rajon, protínání z úhlů.
10. Výpočet polygonového pořadu.
11. Výpočet polárních vytyčovacích prvků.
12. Vyhotovení podélného profilu.
13. Kontrola splnění požadavků na zápočet, udělení zápočtu.