Detail předmětu

Geologie

FAST-BF01Ak. rok: 2013/2014

Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masív, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Formou přednášek poskytuje předmět studentům stavebního inženýrství základní informace o stavbě Země, teorii globální deskové tektoniky,vzniku a klasifikaci hornin, horninotvorných minerálech včetně jílových minerálů a vlivu minerálního složení hornin na stavební praxi, o vlastnostech hornin jako základové půdy a jako konstrukčního materiálu,strukturách a minerálním složení magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a jejich fyzikálně - indexových vlastnostech,endogenních a exogenních geologických procesech a jevech, hydrogeologii a regionální geologii.
V praktických cvičeních je kladen důraz na technickou petrografii. Pro makroskopické určování hornin jsou užívány nové učební texty a speciální kolekce vzorků hornin.
Výsledkem výuky je schopnost studentů identifikovat nejrozšířenější typy hornin, zhodnotit vlastnosti základové půdy, posoudit vliv jednotlivých přírodních procesů včetně působení podzemní vody na stavební konstrukci, navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Korekvizity

Nejsou nutné.

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinně se mohou studenti zúčastnit přednášek, exkurzí a workshopů, které jsou jim nabízeny v průběhu semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

ZÁRUBA,Q., VACHTL,J., POKORNÝ,M.: Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty. Alfa Praha - Bratislava, 1972. (CS)
WALTHAM, A.C.: Foundation of Engineering Geology. Blackie Academic & Professional, 1994. (EN)
WEST,T.R.: Geology Applied to Engineering. Prentice Hall, Inc. New Jersey, 1995. (EN)
ŠAMALÍKOVÁ,M., LOCKER,J., POSPÍŠIL,P.: Geologie pro stavební inženýry. CERM Brno, 1995. (CS)
PLUMMER,Ch.C.: Physical Geology. WmC.Brown-McGraw Hill Publischers, 1996. (EN)
(CS)
Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K.: Earth. Prentice Hall, New Jersey, 2002. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v současné době v rámci projektů Oktaedr - partnerství a sítě stavebnictví a TAČR nebo nezávisle jednotlivými vyučujícími.

Způsob a kritéria hodnocení

V kurzu se hodnotí jak průběžná práce, tak i zvládnutí látky za celý semestr. Průběžné i závěrečné hodnocení má písemnou i ústní formu. Kurz je zakončen udělením zápočtu na základě obhajoby seminární práce a zvládnutí popisu horninového materiálu a úspěšným absolvováním zkoušky. Konkrétní podmínky pro úspěšné absolvování předmětu jsou studentům oznámeny příslušným vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné a žilné horniny.
3. Výlevné horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10.Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11.Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
12.Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí.
13.Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cíl

Posluchači se seznámí se základními typy hornin tvořícími základové půdy staveb včetně přírodních procesů, které ovlivňují jejich kvalitu v čase (endogenní a exogenní geologické procesy). Nedílnou součástí jsou základy hydrogeologie a objasnění vlivu podzemní vody na kvalitu základové půdy. Studenti se také naučí metodicky zpracovat stavebně geologický průzkum základové půdy pro I. geotechnickou kategorii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI bakalářský

  obor MI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné a žilné horniny.
3. Výlevné horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10.Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11.Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí.
12.Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Časový harmonogram práce ve cvičeních. Zdroje informací, studijní literatura. Podmínky zápočtu.
2. Minerály a textury magmatických hornin.
3. Přehled magmatických hornin.
4. Zadání seminární práce. Bezpečnost práce v terénu.
Minerály a textury sedimentárních hornin. Přehled sedimentárních hornin.
5. Přehled sedimentárních hornin - dokončení.Minerály a textury metamorfovaných hornin. Přehled metamorfovaných hornin.
6. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
7. Konzultace k seminární práci – popis horninového materiálu ze zvolené lokality, klasifikace.
8. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
9. Opakování petrografie – příprava k zápočtu. Kontrola textu seminární práce. Geologické mapy.
10.Popis horninového materiálu k zápočtu.
11.Obhajoba seminární práce.
12.Opravy. Zápočty.