Detail předmětu

Vodohospodářské stavby

FAST-BS01Ak. rok: 2013/2014

Historie vodního stavitelství, organizace vodního hospodářství v ČR a EU, zákon o vodách
Úprava odtokových poměrů, bystřiny, vodní toky
Úpravy vodních toků, protipovodňová ochrana, jezy, revitalizace vodních toků
Odběry vody z vodních toků, umělé kanály, vodní cesty, vodní nádrže, funkce vodních nádrží
Konstrukce, uspořádání a využití vodních nádrží, rybníky a účelové nádrže
Ochrana a organizace povodí, pozemkové úpravy
Revitalizace krajiny, vodní hospodářství krajiny
Závlahy, odvodnění, inženýrské sítě, jímání vodních zdrojů
Zásobování obyvatel vodou, úprava vody, vodojemy
Stokování, čištění odpadních vod, kalové hospodářství, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, skládky
Balneologie, balneotechnika, vodohospodářský výzkum.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vodním hospodářství, poznatky o fungování a využití oběhu vody se základem hydrologie, základy hydrauliky se základy hydrotechnických výpočtů, seznámí se se základními vodohospodářskými stavbami a jejich navrhováním.

Prerekvizity

základní znalosti z fyziky

Korekvizity

Konstrukce a dopravní stavby

Doporučená nebo povinná literatura

Litton, R. Burton.: Water and Landscape. Hong Kong : Water Information Center,, 1974. (EN)
Mays, Larry W.: Water Resources Handbook. Hong Kong : McGraw-Hill,, 1996. (EN)
Šálek,J.,Hlavínek,P., Mičín,J.: Vodní stavitelství. VUT v Brně, 2002. (CS)
Milerski,R., Mičín,J., Veslý,J.: Vodohospodářské stavby. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005. ISBN 80-214-2896-1. (CS)
ERNSTBERGER, H. et all.: Landschaft wasserhaushalt. Paul Parey, Berlin, 1992. (DE)
Letterman, Raymond D.: Water quality and treatment. New York : McGraw-Hill,, 1999. (EN)
Twort, Alan C.: Water Supply. London : IWA Publishing,, 2000. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Ústní pøednášky, exkurze do laboratoøí s odborným výkladem, základní hydraulické výpoèty ve cvièeních

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti absolvují v rámci cvičení 6 exkurzí do laboratoří vodohospodářských ústavů, vypracují podle zadání 6 základních hydraulických výpočtů a na závěr vypracují test z celého rozsahu přednášené látky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Základní pojmy vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
3. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
4. Ochranné hráze, jezy.
5. Přehrady
6. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
7. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
8. Odvodnění a závlahy.
9. Revitalizace toků a nádrží,Čistota vod, proces samočištění.
10.Odpadové hospodářství.
11.Inženýrské sítě.
12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cíl

Základní znalosti o fungování vodního hospodářství, jednoduché vodohospodářské výpočty a návrhy staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Koloběh vody v přírodě, vývoj řek, hrazení bystřin a úpravy toků
2. Ochranné hráze, jezy.
3. Přehrady
4. Ochrana před velkými vodami, plavba, využití vodní energie.
5.-7. Základní pojmy a vztahy hydrauliky a vodního hospodářství.
8. Rybníky a účelové nádrže, ochrana a organizace povodí.
9. Odvodnění a závlahy.
10. Revitalizace toků a nádrží, čistota vod, proces samočištění.
11.Inženýrské sítě, odpadové hospodářství.
12.Zásobování pitnou vodou, balneotechnika.
13.Stokování a čištění odpadních vod.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 6. Exkurze do laboratoří vodohospodářských ústavů
7. - 8. Práce na 6 základních hydraulických výpočtech