Detail předmětu

Stavební látky

FAST-BI01Ak. rok: 2013/2014

Základní údaje o struktuře, základních vlastnostech stavebních látek a jejich využití jako stavební materiály.
Metody zkoušení fyzikálně mechanických vlastností a trvanlivosti se zaměřením na destruktivní metody. Základní přetvárné vlastnosti stavebních látek a jejich sledování.
Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity.
Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o uvedených zkouškách.

Zajišťuje ústav

Ústav stavebního zkušebnictví (SZK)

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu získají tyto odborné znalosti a dovednosti:
Stanovení objemové hmotnosti, sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného a zhutněného kameniva. Stanovení zrnitosti kameniva a obsahu jemných částic. Stanovení tvaru zrn – tvarový index. Stanovení pevnosti zrn pórovitého kameniva.
Stanovení normální konzistence a dob tuhnutí cementové kaše. Stanovení vodního součinitele a doby tuhnutí sádrového pojiva. Stanovení konzistence a objemové hmotnosti čerstvé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku zatvrdlé malty.
Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a pevnosti v tlaku přírodního kamene.
Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti různých druhů betonů. Stanovení pevnosti v tlaku, v tahu ohybem a v příčném tahu betonu.
Stanovení objemové hmotnosti cihlářských výrobků a objemové hmotnosti a nasákavosti cihelného střepu. Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku cihlářských výrobků.
Stanovení hustoty, vlhkosti, nasákavosti a bobtnání vzorku řeziva. Stanovení pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny a v ohybu dřeva. Stanovení rázové houževnatosti dřeva v ohybu.
Určení druhu betonářské výztuže a jejich jmenovitého průměru. Stanovení tvrdosti oceli metodou Poldi. Zkouška oceli tahem.
Stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tahu, v ohybu a stanovení napětí v tlaku u vybraných vzorků polymerů.

Prerekvizity

Planimetrie, stereometrie, goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles

Korekvizity

Statika pevných těles, teorie pružnosti pevných těles, Hookeův zákon, účinky statických a dynamických zatížení, deformace tělesa

Doporučená nebo povinná literatura

Adámek, J.,: Stavební materiály. CERm Brno, 1992. (CS)
Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M02 Maltoviny a kamenivo. CERM, 2004. (CS)
Adámek,J., Hobst,L.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M01 Struktura a vlastnosti stavebních látek. CERM, 2004. (CS)
Adámek a kol: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M03 Beton. Cerm, 2004. (CS)
Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M04 Keramika, dřevo, kovy a sklo. Cerm, 2004. (CS)
Adámek a kol.: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M05 Polymery a živice. CERM, 2004. (CS)
Cikrle, Heřmánková, Mařík, Havlan, Mitrenga: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M06 Laboratorní cvičení 1. CERM, 2004. (CS)
Cikrle, Heřmánková, Mařík, Havlan, Mitrenga: Studijní opora pro komb. st. - Modul BI01 – M07 Laboratorní cvičení 2. CERM, 2004. (CS)
Svoboda a kol-: Stavební hmoty. JAGA, 2008. (CS)
Vymazal, T., a kol.: Stavební látky - cvičebnice. CERM Brno, 2011. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělávací činnost je zajišťována přednáškami a laboratorními cvičeními.
Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Laboratorní cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem a zkouškou.
Požadavkem k zápočtu je aktivní absolvování všech laboratorních cvičení, správně zpracované protokoly ve cvičebnici a úspěšné složení zápočtového testu.
Zkouškou se zjišťuje komplexní zvládnutí látky prezentované ve výuce a schopnosti získané poznatky samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat. Míru zvládnutí problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvodní přednáška. Osnova přednášek, podmínky absolvování, organizace laboratoří. Požadavky na stavební materiály. Rozdělení zkušebních metod, metody destruktivní a nedestruktivní.
2. Základní vlastnosti stavebních látek I. – fyzikální a mechanické vlastnosti.
3. Základní vlastnosti stavebních látek II. – přetvárnostní vlastnosti, objemové změny, tepelně technické a akustické vlastnosti.
4. Trvanlivost stavebních látek, životnost konstrukcí, degradace materiálů, koroze a ochrana před ní, spolehlivost konstrukcí.
5. Stavební kámen, kamenivo pro stavební účely. Kamenivo hutné, pórovité, těžké, uměle vyrobené z přírodních materiálů nebo průmyslových odpadů.
6. Pojiva I – sádra, vápno vzdušné, hydraulické.
7. Pojiva II – cementy, malty, průmyslově vyráběné malty.
8. Beton a železobeton. Druhy betonů. Čerstvý beton. Technologie betonu (úvodní informace). Keramické výrobky. Rozdělení (úvodní informace).
9. Kovy, schéma hutní výroby. Litina, Ocel betonářská, konstrukční, neželezné kovy.
10. Dřevo, vlastnosti a druhy dřev, dřevěné výrobky, dřevo pro konstrukční účely, lepené výrobky.
11. Sklo, stavební sklo, skleněná vlákna, kompozitní materiály.
12. Polymery, rozdělení, vlastnosti, výroba.
13. Izolační látky. Živice, pryže. Tmely, lepidla. Izolace proti vodě. Tepelné a zvukově izolační materiály.

Cíl

Seznámení a praktické procvičení základních vlastností vybraných stavebních látek, schopnost provádět základní zkoušky různých druhů staviv.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI bakalářský

  obor MI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, správná laboratorní praxe
2. Struktura a vlastnosti stavebních hmot
3. Zjišťování vlastností, zkoušení a stanovování vlastností stavebních hmot
4. Stavební kámen, kamenivo a výrobky z kamene
5. Pojiva a malty I.
6. Pojiva a malty II.
7. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky I
8. Beton, speciální druhy betonu a betonové výrobky II
9. Keramika, keramické výrobky a sklo
10. Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
11. Ocel, kovy a neželezné kovy
12. Polymery, ostatní stavební látky, hmoty a výrobky
13. Asfalty, dehty a silniční stavební materiály

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení
2. Fyzikální vlastnosti kameniv
3. Geometrické a fyzikálně mechanické vlastnosti kameniv
4. Vlastnosti čerstvých pojiv
5. Vlastnosti čerstvých malt
6. Vlastnosti zatvrdlých malt a pojiv
7. Fyzikální vlastnosti betonu a kamene
8. Fyzikálně mechanické vlastnosti kamene a betonu
9. Vlastnosti keramiky a cihlářských výrobků
10. Vlastnosti dřeva
11. Vlastnosti oceli a dalších kovů
12. Vlastnosti polymerů
13. Závěrečné shrnutí, zápočet