Detail předmětu

Ruština pro středně pokročilé

FAST-BYR3Ak. rok: 2013/2014

Témata - ekologie, cestování, jídlo, životní styl
Mluvnice – stupňování přídavných jmen, určování hodin, podmínkové věty, časování sloves, rozkazovací způsob, neurčitá zájmena a příslovce

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne středně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit docela složité ruské texty. Student bude umět hovořit na následující témata – ekologie, cestování, jídlo, životní styl. Student si osvojí následující ruskou gramatiku - stupňování přídavných jmen, určování hodin, podmínkové věty, časování sloves, rozkazovací způsob, neurčitá zájmena a příslovce.
Výstupní úroveň znalosti ruštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je B1-.

Prerekvizity

Studenti by měli velmi dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, základní informace o sobě, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha, setkání přátel, vzhled, lidské tělo, oblečení, vlastnosti člověka, roční období, počasí. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, infinitiv, skloňování podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby, datum, minulý čas, vykání, zpodstatnělá přídavná jména, vyjádření přibližnosti.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 4 po novomu. Plzeň: Fraus, 2010. ISBN 978-80-7238-947-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout středně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále potom schopnost studenta číst, překládat a tvořit středně náročné ruské texty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. L1-Podnebí a příroda na Sibiři; určování hodin, číslovky
2. L1-Cestování na Sibiř, nerostné bohatství; 3. stupeň přídavných jmen
3. L2-Ekologie; časování sloves «давать» a sloves odvozených
4. L2-Ochrana životního prostředí; skloňování podstatných jmen typu «тетрадь»
5. L3-Moskva, na letišti; slovesná vazba «благодарить», časování sloves «открыть», «закрыть»
6. L3-Moskva, rezervace a ubytování v hotelu; částice «ли» a spojka «если»
7. L3-Moskva, problémy spojené s cestováním; podmiňovací způsob, podmínkové věty
8. L4-Jídlo; rozkazovací způsob
9. L4-V restauraci; časování sloves «есть», «пить»
10. L4- Nákup potravin; ruská kuchyně
11. L5-Životní styl; slovesné vazby, neurčitá zájmena a příslovce
12. L5-Životní styl; 2. stupeň stupňování přídavných jmen a příslovcí
13. Shrnutí, opakování, hry