Detail předmětu

Němčina pro pokročilé

FAST-BYN4Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: přídavná jména (tvoření, vazby s předložkami, postavení ve větě), slovesa s předložkami, tvoření sloves pomocí předpon, pořádek slov ve větě hlavní a ve větách vedlejších, shrnutí minulých časů, zápor, rod a množné číslo podstatných jmen, složená podstatná jména a zpodstatňování

Slovní zásoba: vlastnosti a vzhled, jak se učit nová slovíčka, on-line učení, formální a soukromý dopis, cestování, prohlídka města, popis budovy, turistické informace, konverzace s přáteli, nakupování a reklamace, láska, popis fotografie, vyjadřování domněnek

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět složitějším německým textům a poslechům a dokáže zvládnout i náročnější komunikační situace na pokročilé úrovni (úroveň B2 dle SERR). Dokáže se spontánně, plynule a přesně vyjadřovat a využívat složitější obraty a fráze. Student bude ovládat řadu složitějších gramatických jevů, mj. přídavná jména (tvoření, vazby s předložkami, postavení ve větě), slovesa s předložkami, tvoření sloves pomocí předpon, pořádek slov ve větě hlavní a ve větách vedlejších, minulé časy, zápor, rod a množné číslo podstatných jmen, složená podstatná jména a zpodstatňování. Také zvládne slovní zásobu k tématům: vlastnosti a vzhled, jak se učit nová slovíčka, on-line učení, formální a soukromý dopis, cestování, prohlídka města, popis budovy, turistické informace, konverzace s přáteli, nakupování a reklamace, láska, popis fotografie a vyjadřování domněnek. Bude schopen vyjadřovat se abstraktněji a bude umět prezentovat a obhájit své názory.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12, BYN2, BYN22, BYN3 a BYN32. Z gramatiky by měli mj. ovládat vztažné věty s předložkou, zpodstatnělá přídavná jména, různé typy vedlejších vět, Partizip I a II jako přídavné jméno, dvoudílné předložky a budoucí čas Futur I. Měli by být schopni plynule konverzovat o běžných tématech a porozumět srozumitelnému slovnímu projevu, mluvenému i psanému. Měli by být schopni vyjadřovat se srozumitelně, bez větších gramatických chyb.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

Perlmann-Balme, Michaela a kol.: Em neu (Niveaustufe B2). Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 3-19-001695. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby probíhá interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audiovizuálních technologií, LMS Moodle a SmartBoard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr) a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden - vztažné věty s předložkami, téma: přátelé
2. týden - zpodstatnělá přídavná jména, téma: seznámení přes internet
3. týden - vedlejší věty s als ob a Konjunktivem, téma: problémy s technikou
4. týden - vedlejší věty časové, téma: práce na počítači
5. týden - Partizip I, téma: popis předmětů
6. týden - dvoudílné předložky, téma: produkty
7. týden - budoucí čas Futur I, téma: konflikty na silnici
8. týden - téma: řešení konfliktů, dobré chování
9. týden - spojky bis a indem, téma: inzeráty
10. týden - Partizip II, téma: co zlepšit ve městech
11. týden - téma: z dějin Německa, politika
12. týden - opakování, téma: Evropa

Cíl

Schopnost porozumět i složitějším textům a poslechům,
prezentace informací z různých mluvených a psaných zdrojů,
spontánní, plynulé a vcelku přesné vyjadřování,
pružné a účinné používání jazyka pro společenské, studijní a pracovní účely
výstupní úroveň dle SERR: B1 vyšší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - přídavná jména, jejich postavení ve větě a koncovky / lidé, vlastnosti
2. týden - vazba přídavných jmen s předložkami, tvoření přídavných jmen / popis vzhledu a povahy
3. týden - slovesa s předložkami / jak se učit nová slovíčka
4. týden - tvoření sloves pomocí předpon / online-učení, formální dopis
5. týden - pořádek slov ve větě hlavní, větné členy / cestování, prohlídka města
6. týden - pořádek slov v různých typech vedlejších vět / turistické informace, popis budovy
7. týden - opakování probrané gramatiky / konverzace s přáteli, soukromý dopis kamarádovi
8. týden - shrnutí minulých časů / nakupování
9. týden - zápor s částicí "nicht" a zájmenem "kein" / reklamace
10. týden - rod a množné číslo podstatných jmen / láska
11. týden - složená podstatná jména a zpodstatňování / popis fotografie, vyjadřování domněnek
12. týden - opakování