Detail předmětu

Němčina pro středně pokročilé

FAST-BYN3Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: spojka als a wenn, Präteritum, Plusquamperfekt, vztažná zájmena a vztažné věty, genitiv, trpný rod v přítomném čase a s modálním slovesem, podmínkové věty, infinitiv s zu, um zu, statt zu, ohne zu, dvojdílné spojky

Slovní zásoba: volný čas a zábava, tělo, zdraví, u lékaře, zaměstnání, bydlení, sousedi, dojíždění

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět standardním německým výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace na středně pokročilé úrovni (úroveň B1 nižší dle SERR). Také bude schopen vytvářet jednoduché souvislé texty ke každodenním obecným tématům. Bude ovládat podmiňovací způsob, minulé časy, trpný rod a infinitivní vazby s částicí "zu". Bude schopen tvořit vedlejší věty a používat dvoudílné spojky. Také zvládne slovní zásobu k tématům: volný čas a zábava, tělo, zdraví, u lékaře, zaměstnání, bydlení, sousedi a dojíždění.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1, BYN12, BYN2 a BYN22. Gramatika: časování základních sloves, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní a řadové číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, předložky, minulé časy, příslovce, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, tázací slova, spojky weil, dass a wenn, konjunktiv II, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu, určitém členu a bez členu, stupňování příd. jmen, trpný rod Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se, zaměstnání, cestování, části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy, kultura, na poště, doprava ve městě, počasí, cestování a ubytování, peníze

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

HILPERT, Silke a kol.: Schritte International 5. Ismaning: Hueber Verlag, 2007. ISBN 978-3-19-001855-0. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby probíhá interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audiovizuálních technologií, LMS Moodle a SmartBoard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr) a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden - spojka als a wenn, Präteritum, téma: štěstí a smůla
2. týden - Plusquamperfekt, téma: novinové články, šťastné momenty v životě
3. týden - vztažná zájmena a vztažné věty, téma: televizní program
4. týden - genitiv, téma: tělesné cvičení, zdravý životní styl
5. týden - trpný rod, téma: u lékaře
6. týden - nereálná podmínková věta, spojky darum, deswegen, téma: jak se učit cizí jazyky
7. týden - infinitiv +zu, téma: týmová práce
8. týden - fráze brauchen +zu, téma: zaměstnání, kreativita
9. týden - vedlejší věty účelové s um +zu, damit, téma: dovolená
10. týden - infinitivní konstrukce statt +zu, ohne +zu, téma: počasí
11. týden - dvojdílné spojky, téma: bydlení
12. týden - nereálné přání - Konjunktiv II, téma: sousedi, dojíždění

Cíl

Porozumění informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standartním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: B1 nižší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - spojka als a wenn, Präteritum, téma: štěstí a smůla
2. týden - Plusquamperfekt, téma: novinové články, šťastné momenty v životě
3. týden - vztažná zájmena a vztažné věty, téma: televizní program
4. týden - genitiv, téma: tělesné cvičení, zdravý životní styl
5. týden - trpný rod, téma: u lékaře
6. týden - nereálná podmínková věta, spojky darum, deswegen, téma: jak se učit cizí jazyky
7. týden - infinitiv +zu, téma: týmová práce
8. týden - fráze brauchen +zu, téma: zaměstnání, kreativita
9. týden - vedlejší věty účelové s um +zu, damit, téma: dovolená
10. týden - infinitivní konstrukce statt +zu, ohne +zu, téma: počasí
11. týden - dvojdílné spojky, téma: bydlení
12. týden - nereálné přání - Konjunktiv II, téma: sousedi, dojíždění