Detail předmětu

Němčina pro mírně pokročilé

FAST-BYN2Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, préteritum modálních sloves, předložky se jmény, místní předložky s dativem a akusativem, podmiňovací způsob, zvratná slovesa, slovesa s předložkami, tázací slova, předměty v dativu a akusativu a jejich postavení ve větě, spojky weil, dass, wenn

Slovní zásoba: cestování, stravování, v restauraci, svět práce, sport a fitness, vzdělání a kariéra, oslavy a dárky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět jednoduchým, standardním německým výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace na mírně pokročilé úrovni (úroveň A2 nižší dle SERR). Také bude schopen vytvářet jednoduché souvislé texty ke každodenním obecným tématům. Bude obeznámen s elementární gramatikou, která zahrnuje časování základních sloves, přítomný a minulý čas, modální slovesa, pořádek slov ve větě, osobní, přivlastňovací a tázací zájmena v různých pádech, množné číslo, základní a řadové číslovky, rozkazovací způsob a stupňování příslovcí. Student bude také umět vytvářet vedlejší věty s několika základními spojkami a bude znát několik zvratných sloves. Student bude umět aktivně využít osvojenou slovní zásobu týkající se běžných témat.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětech BYN1 a BYN12. Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa, místní a časové předložky, minulý čas (perfektum), časování slovesa „werden“, přivlastňovací a osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě, řadové číslovky, stupňování příslovcí, rozkazovací způsob a préteritum pomocných sloves Slovní zásoba k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování a svátky

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

NIEBISCH, Daniela a kol.: Schritte international 3. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. ISBN 10 3-19-001853-7. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby probíhá interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Důraz je kladen také na rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audiovizuálních technologií, LMS Moodle a SmartBoard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr) a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden - spojka weil, perfektum odlučitelných a neodlučitelných sloves, téma: cestování
2. týden - jména v genitivu, předložky von a bei u jmen, téma: rodina, rodokmen
3. týden - místní předložky s dativem a akusativem a slovesa s těmito předložkami, příslovce rein, raus, ..., téma: udávání směru, sousedi
4. týden - neurčitá zájmena v nominativu a akusativu, téma: domácnost, v restauraci, stravovací návyky
5. týden - podmiňovací způsob Konjunktiv II., spojka wenn, téma: rady
6. týden - reflexivní slovesa, téma: sport a fitness
7. týden - slovesa s předložkami, tázací slova, téma: vyjadřování pocitů
8. týden - préteritum modálních sloves, téma: vzdělání
9. týden - spojka dass, téma: vyjadřování názoru
10. týden - předmět v dativu, téma: nápady, dárky
11. týden - postavení předmětů ve větě, téma: svatební zvyky, plánování večírku
12. týden - opakování, případně opakovací test

Cíl

Porozumění základním informacím, které jsou vyjádřeny zřetelným standartním způsobem,
vytváření jednoduchých souvislých textů k základním obecným tématům,
výstupní úroveň dle SERR: A2 nižší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden - spojka weil, perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, téma: cestování
2. týden - jména v genitivu, předložky von a bei u jmen, téma: rodina, rodokmen
3. týden - místní předložky s dativem a akusativem a slovesa s těmito předložkami, příslovce rein, raus, ..., téma: udávání směru, sousedi
4. týden - neurčitá zájmena v nominativu a akusativu, téma: domácnost, v restauraci, stravovací návyky
5. týden - podmiňovací způsob Konjunktiv II., spojka wenn, téma: rady
6. týden - reflexivní slovesa, téma: sport a fitness
7. týden - slovesa s předložkami, tázací slova, téma: vyjadřování pocitů
8. týden - préteritum modálních sloves, téma: vzdělání
9. týden - spojka dass, téma: vyjadřování názoru
10. týden - předmět v dativu, téma: nápady, dárky
11. týden - postavení předmětů ve větě, téma: svatební zvyky, plánování večírku
12. týden - opakování, případně opakovací test