Detail předmětu

Němčina pro začátečníky

FAST-BYN1Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum)

Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen porozumět jednoduchým německým výrazům a frázím a dokáže zvládnout základní komunikační situace.
Bude ovládat časování sloves sein, haben a jiných základních sloves a také bude schopen správně používat několik sloves s odlučitelnými předponami. Student bude dále schopen správně používat osobní a přivlastňovací zájmena, pracovat s určitým a neurčitým členem a množným číslem podstatných jmen. Student bude ovládat základní číslovky a bude umět vyjádřit základní časové údaje. Také dokáže správně vytvářet věty (pochopí pravidla pořádku slov ve větě) a aktivně používat zápor. Bude ovládat způsobová slovesa können a wollen, základní předložky a jednoduchý minulý čas (perfektum. Student bude také aktivně ovládat slovní zásobu k tématům: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas a učení.

Prerekvizity

Žádné.

Korekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

NIEBISCH, Daniela: Schritte international 1. Ismaning: Hueber Verlag, 2006. ISBN 978-3-19-001851-2. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audiovizuálních technologií.
LMS Moodle a SmartBoard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr) a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: osobní zájmena, předložka aus, slovesa sein, kommen, sprechen, abeceda, téma: seznámení a představení
2. týden: opakování, slovesa leben, haben, předložka in, téma: rodina, vyplňování formuláře
3. týden: opakování, číslovky 0-20, přivl. zájmena, téma: rodina, osobní údaje
4. týden: opakování, pořádek slov v otázce, neurč. člen, plurál, sloveso essen, téma: jídlo a pití
5. týden: opakování, číslovky 21 - 100, zápor, určitý člen, hier/dort, téma: bydlení (dům, byt)
6. týden: opakování, otázky, číslovky 100 – 1 000 000, zápor nicht, příd. jména, téma: bydlení a nábytek
7. týden: opakování, odlučitelné předpony, předložky an, um, von, téma: časové údaje, dny v týdnu
8. týden: opakování, slovesa sehen, arbeiten, pozice slovesa ve větě, téma: denní činnosti, počasí
9. týden: opakování, akuzativ, slovesa lesen, treffen, schlafen a další, téma: koníčky
10. týden: opakování, modální slovesa koennen, wollen, perfektum – úvod, téma: plány, cíle
11. týden: opakování, perfektum se sein a haben, téma: cíle studia
12. týden: opakování, test dle domluvy

Cíl

Základní porozumění jednoduchým výrazům a frázím, zvládnutí jednoduchých komunikačních situací
Výstupní úroveň dle SERR: A1 nižší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: osobní zájmena, předložka aus, slovesa sein, kommen, sprechen, abeceda, téma: seznámení a představení
2. týden: opakování, slovesa leben, haben, předložka in, téma: rodina, vyplňování formuláře
3. týden: opakování, číslovky 0-20, přivl. zájmena, téma: rodina, osobní údaje
4. týden: opakování, pořádek slov v otázce, neurč. člen, plurál, sloveso essen, téma: jídlo a pití
5. týden: opakování, číslovky 21 - 100, zápor, určitý člen, hier/dort, téma: bydlení (dům, byt)
6. týden: opakování, otázky, číslovky 100 – 1 000 000, zápor nicht, příd. jména, téma: bydlení a nábytek
7. týden: opakování, odlučitelné předpony, předložky an, um, von, téma: časové údaje, dny v týdnu
8. týden: opakování, slovesa sehen, arbeiten, pozice slovesa ve větě, téma: denní činnosti, počasí
9. týden: opakování, akuzativ, slovesa lesen, treffen, schlafen a další, téma: koníčky
10. týden: opakování, modální slovesa koennen, wollen, perfektum – úvod, téma: plány, cíle
11. týden: opakování, perfektum se sein a haben, téma: cíle studia
12. týden: opakování, test dle domluvy