Detail předmětu

Italština pro začátečníky

FAST-BYI1Ak. rok: 2013/2014

Výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace.
Gramatika: člen určitý a neurčitý, tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen, přítomný čas sloves 1., 2., 3. třídy, předložky, přivlastňovací zájmena, způsobová slovesa, číslovky základní.
Slovní zásoba: představování, telefonování, psaní e-mailu, popis člověka, volný čas, bydlení, pošta, dny, hodiny, měsíce, roční období.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí výslovnost, slovní zásobu v rozsahu 500 slov a základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Dále bude schopen sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích.

Prerekvizity

Žádné.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto italiano 1. Edilingua, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semest), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: U0: abeceda, výslovnost, rod podstatných a přídavných jmen.
2. týden: U0: množné číslo podst. a příd. jmen, určitý člen; zdravení, představování, národnosti.
3. týden: U0: základní číslovky 1-30, zdvojené souhlásky.
4. týden: U1: přítomný čas oznamovacího způsobu sloves 1., 2. a 3. třídy; telefonování.
5. týden: U1: neurčitý člen; psaní e-mailu, žádost o informace, poskytování informací.
6. týden: U1: zdvořilostní forma; popis vzhledu a charakteru, kraje a města v Itálii.
7. týden: U2: nepravidelná slovesa, volný čas, pozvání na návštěvu.
8. týden: U2: nepravidelná slovesa, základní číslovky 30-2000, adresa, bydlení.
9. týden: U2: způsobová slovesa, předložky, dny v týdnu, hodiny, dopravní prostředky.
10. týden: U3: předložky se členem určitým, pošta, psaní dopisu.
11. týden: U3: dělivý člen, umístění předmětů v prostoru.
12. týden: U3: přivlastňovací zájmena, základní číslovky 1000-1000000, měsíce a roční období, psaní dopisů a telefonování v Itálii.
13. týden: opakování U0-U3.

Cíl

Osvojení si výslovnosti, slovní zásoby v rozsahu 500 slov a základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase. Schopnost sdělit jednoduché informace, domluvit se v běžných situacích. Základní italské reálie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. výslovnost: italský fonologický systém, přízvuk, intonace, rod mužský a ženský
2. sloveso "být", člen určitý a neurčitý, otázka; pozdrav a představování
3. číslovky 1-10, množné číslo členů, podstatných a přídavných jmen
4. sloveso "mít", množné číslo podstatných a přídavných jmen; země a národnosti
5. "E dove lavori adesso": slovesa 1. třídy (-are), četba a poslech dialogů, číslovky 11-20; slovní zásoba: v práci
6. "Un giorno importante": slovesa 2. třídy (-ere), základní údaje o sobě
7. "Di dove sei?": slovesa 3. třídy (-ire), otázka "c´è", "ci sono"
8. "Com´è?": slovesa "andare", "venire"; popis osoby
9. "Un´intervista": slovesa "fare", "uscire"; volný čas, koníčky
10. "Vieni con me?" slovesa "sapere", "stare", "dare"; předložky - lokalizace
11. "Dove abiti?": slovesa modální, číslovky řadové; můj byt
12. "Che giorno è?": dny, hodiny, měsíce, roční období
13. Telefonování, psaní emailu a dopisu