Detail předmětu

Francouzština pro mírně pokročilé

FAST-BYF2Ak. rok: 2013/2014

Gramatika: zvratná slovesa v minulém čase, rozkazovací způsob zvratných sloves, minulý čas – imperfektum, vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), podmínková souvětí 1. typu, vztažná zájmena, podmiňovací způsob
Slovní zásoba: prázdniny, počasí, plány do budoucnosti, oblékání
Reálie: symboly Francie, Paříž, francouzská móda, Francouzi na prázdninách

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student dosáhne mírně pokročilé úrovně ve francouzské slovní zásobě a gramatice. Dále bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité francouzské texty, komunikovat o jednotlivých skutečnostech a vyjádřit vlastní názor.
Výstupní úroveň znalosti francouzštiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky je A2-.

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky a Francouzština pro začátečníky II

Doporučená nebo povinná literatura

Guy Capelle, Robert Menanr: Taxi! 1. Hachette, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: Vous partez quand?- hodiny, datum, otázka; na nádraží
2. týden: A geneve- rod mužský a ženský- tvoření; zaměstnání
3. týden: Le dimanche matin- zvratná slovesa; sport
4. týden: Une journée avec...- bilan; můj všední den
5. týden: Mardi gras- dělivý člen, množství; jídlo, francouzská a česká kuchyně
6. týden: Une bonne journée- minulý čas passé composé 1.část; vyprávění v minulosti
7. týden: Ou sont-ils allés?- minulý čas passé composé 2.část; víkendové aktivity
8. týden: Souvenirs de fete- bilan; francouzské svátky
9. týden: Qu´est-ce qu´on peut faire?- zájmena osobní nesamostatná v rozkazovacím způsobu, modální slovesa 1.část; zákazy a příkazy
10. týden: Petites annonces- modální slovesa; inzeráty
11. týden: Qu´est-ce qu´on lui offre?- zájmena osobní nesamostatná v oznamovacím způsobu; návrh, odmítnutí a přijetí návrhu
12. týden: Etre le candidat idéal- bilan; pracovní pohovor
13. týden: Enquete dans la rue- zájmeno "en"; záliby

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 800 slov,základů gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase.
Schopnost přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor. Výstupní úroveň A1 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zvratná slovesa v minulém čase; slovní zásoba: popis vlastního dne
2. Zvratná slovesa v rozkazovacím způsobu; slovní zásoba: mé povinnosti
3. Imperfektum (l´imparfait) – tvoření; slovní zásoba: mé dětství
4. Vyprávění v minulém čase (le passé composé & l´imparfait)
5. Opakování minulých časů (le passé composé & l´imparfait) ; slovní zásoba : poslední prázdniny
6. Zájmena vztažná; slovní zásoba: oblékání, oblečení; francouzská móda
7. Vyjádření budoucnosti (le futur proche, le futur simple), příslovce času; slovní zásoba: počasí
8. Budoucí čas (le futur simple); slovní zásoba: plány do budoucnosti
9. Podmiňovací způsob; slovní zásoba: Francouzi na prázdninách
10. Podmínková souvětí 1. typu; slovní zásoba: ideální prázdniny
11. Symboly Francie, francouzské tradice
12. Paříž a francouzský životní styl
13. Opakování