Detail předmětu

Semestrální projekt

FSI-HSP-AAk. rok: 2011/2012

Předmět zahrnuje seznámení studentů s prací s informacemi, použití citací, sestavení anotací, sestavení rešerší vybrané oblasti dané problematiky, dále s teorií analýzy, ekonomické analýzy a s tvorbou případových studií při analýze zadaných problémů. Získávání informací ze zdrojů jako je internet. Diferenciace zadání podle individuálního zaměření studenta.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Výborná orientace v nabízených možnostech získávání cenných informací a technických podkladů kromě odborné literatury. Týmová práce v laboratoři vybaveném výpočetní technikou.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, metrologie, matematika, fyzika, angličtina.

Doporučená nebo povinná literatura

BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3.
Hradecký-Král: Řízení režijních nákladů, , 0
Bradley-Myers: Teorie a praxe podnikových financí, ,
Hayer-Wright: Dynamická výroba, , 0
Sedlák: Vnitropodnikové řízení,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je provedeno prostřednictvím klasifikovaného zápočtu, kterým se
potvrzuje, že student se zúčastnil povinné výuky a splnil všechny požadavky jimž je udělení zápočtu podmíněno, tj. závěrečné prezentace vypraceného projektu a jeho stučné anotace ve světovém jazyce. Míra splnění těchto úkolů je hodnocena klasifikačním stupněm.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.,2.Obecné zásady při navrhování postupu vypracování technických dokumentací a projektů
3. Zadání práce, definice jednotlivých etap zpracování
4.,5. Osnova jednotlivých etap technických dokumentací a projektů
6. Metodika vypracování rešerší
7. Metodika aplikace analýz dat.
8. Metodika pro vypracování technicko-ekonomického hodnocení
9. Zásady grafické úpravy technických zpráv
10.,11. Konzultace odborných problémů
12. Prezentace projektu a jeho odevzdání v tištěné podobě
13. Klasifikace - udělování zápočtu.

Cíl

Seznámení se s metodikou postupu při zpracování projektu daného problému technického charakteru. Zejména tvorba rešerší, studie literatury, získávání literárních pramenů, tvorby základní báze znalostí o dané problematice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce lze po předchozí dohodě s vedoucím cvičení nahradit konzultací řešené problematiky na odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.,2.Obecné zásady při navrhování postupu vypracování technických dokumentací a projektů 3. Zadání práce, definice jednotlivých etap zpracování 4.,5. Osnova jednotlivých etap technických dokumentací a projektů 6. Metodika vypracování rešerší 7. Metodika aplikace analýz dat. 8. Metodika pro vypracování technicko-ekonomického hodnocení 9. Zásady grafické úpravy technických zpráv 10.,11. Konzultace odborných problémů 12. Prezentace projektu a jeho odevzdání v tištěné podobě 13. Klasifikace - udělování zápočtu.