Detail předmětu

Bezpečnost práce v elektrotechnice

FSI-XB0Ak. rok: 2011/2012

Předmět Bezpečnost práce v elektrotechnice umožní získání znalostí o zásadách, směrnicích, ustanoveních a základních elektrotechnických předpisech a normách z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice a připraví posluchače ke zkoušce z bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.Po úspěšné zkoušce získají absolventi kvalifikaci jako pracovníci pro samostatnou činnost.

Výsledky učení předmětu

Tento předmět připraví studenty k samostatné práci na elektrotechnických zařízeních z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem a případné poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Prerekvizity

Předmět vyžaduje pouze základní znalosti z fyziky, elektrotechniky a anatomie člověka. Nutné jsou poznatky o vedení elektrického proud a jeho působení na lidský organizmus.

Doporučená nebo povinná literatura

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: absolvování všech cvičení (100% účast).
Zkouška: zkouška prověřuje znalost základních znalostí potřebných k vykonávání samostatné činnosti na elektrotechnických zařízeních a je v praxi po absolventech vyžadována. Zkouška je písemná i ústní před komisí. Hodnocení je: prospěl nebo neprospěl.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je připravit studenty ke zkoušce podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a tím po úspěšném vykonání zkoušky získat elektrotechnickou kvalifikaci jako pracovníci pro samostatnou činnost v elektrotechnice, nutnou pro samostatnou práci s elektrotechnickými zařízeními v praktické činnosti absolventa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je nepovinná. Zameškaná výuka se nenahrazuje, zameškaná látka se doplňuje samostatným studiem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MŘJ , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vybrané statě ze Zákoníku práce č. 65/1965 Sb. v platném znění
2. Seznámení s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
3. Všeobecně o ochraně před úrazem elektrickým proudem.
4. Základní názvosloví, příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem a způsoby ochrany osob a majetku.
5. Ochranné a pracovní pomůcky. Krytí elektrických zařízení.
6. Druhy prostředí z hlediska jejich působení na elektrická zařízení a jejich stanovení.
7. Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody, způsoby připojení elektrospotřebičů.
8. Jištění elektrických obvodů a spotřebičů. Jisticí přístroje.
9. Elektrická zařízení pracovních strojů. Všeobecná ustanovení, jištění obvodů a spotřebičů.
10.Směrnice pro provádění revizí elektrických zařízení. Revize přenosného ručního nářadí, jejich rozdělení do tříd a lhůty revizí.
11.Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci ve zkušebních prostorech.
12.První pomoc při úrazech elektřinou a postup záchranných prací.
13.Snižování nebezpečí vzniku požáru od elektrických zařízení.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Elektrické instalace, rozvody v občanské a bytové výstavbě.
2. Elektrická instalace v průmyslových rozvodech.
3. Elektrická instalace pracovních strojů.
4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím pomocí zemnění.
5. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím pomocí nulování.
6. Měření ochran pomocí napěťového chrániče.
7. Měření ochran pomocí proudového chrániče.
8. Jištění obvodů elektrických zařízení.
9. Revize elektrických zařízení, strojů a prostorů.
10. Revize přenosného elektrického nářadí.
11.První pomoc při úrazech elektrickým proudem, postup záchranných prací.
12.Postup při hašení elektrických zařízení.
13. Prezentace zadaných prací, zápočet.

eLearning