Detail předmětu

Strojírenská metrologie I

FSI-6SMAk. rok: 2011/2012

Předmět Strojírenská metrologie má seznámit studenty se základním vzděláním měřících přístrojů a jejich aplikaci. Pozornost je věnována měření teplot /teploměry,bezdotyková měření teplot, měření teplotních polí. Měření tlaku. Tenzometrie, měření zbytkových pnutí. Měření vlhkosti,analýza plynu. Měření úrovně látek v zásobnících. Měření délek
nedestruktivními metodami. Aplikace ISO norem v metrologii. Měření délek, základní metody kontroly geometrických veličin. Konstrukce snímačů,zpracování měřených hodnot.

Výsledky učení předmětu

Předmět Strojírenská metrologie umožní získat studentům znalosti o některých základních měřících metodách, které se dají uplatnit v jednotlivých technologiích. Studenti se naučí řešit a provádět praktické aplikace v provozních podmínkách.

Prerekvizity

Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Principy a jednotky SI pro měření teplot, tlaku, délek (Fyzika).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu : prezence ve cvičení. Zkouška : zkouška prověřuje znalost základních měřících metod, zejména jejich aplikaci na praktických příkladech. Zkouška je písemná (i ústní).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Strojírenská metrologie je seznámit studenty se základními měřícími metodami, které dokáží tvůrčím způsobem uplatnit v jednotlivých technologiích.Zvláštní pozornost je věnována také praktické činnosti, citlivosti
jednotlivých metod se zřetelem na aplikaci při řízení jakosti a uplatnění ISO norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Absence v experimentálním cvičení je třeba nahradit. V případě více neúčastí zpracování individuálního programu a obhajoba při zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Principy metrologie, obecné požadavky
2. Měření a měřící prostředky, základní statistické nástroje
3. Zkušební laboratoře, měření délek, úhlů, typy chyb, etalony
4. Základní metody kontroly geometrických veličin, kontrola ozubených kol, závity
5. Kontrola struktury povrchů
6. Kontrola geometrických úchylek, přímosti, kruhovitosti, válcovitosti
7. Metody řízení jakosti
8. Měření tlaku, rozdělení, kalibrace
9. Měření teploty - dotykové snímače, chyby
10. Bezdotykové snímače, speciální teploměry, termovize, měření vlhkosti, analýza plynů, chyby
11. Měření tloušťek nedestruktivně, měření zbytkového pnutí tenzometricky
12. Úvod do techniky měření neelektrických veličin, rozdělení tenzometrů, výběr veličin
13. Příklady konstrukce snímačů s odporovými tenzometry, ostatní snímače

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Statistická interpretace výsledků zkoušek
2. Absolutní a inkrementální měřidla
3. Etalony délek - koncové měrky
4. Kontrola závitů
5. Kontrola struktury
6. Měření kruhovitosti, válcovitosti
7. Ruční metoda sestavení a vyhodnocení diagramu X,R
8. Měření teplot termočlánky, zvláštní prostředky
9. Měření teploty bezdotykově, emisivita
10. Měření délek ultrazvukem, měření mechanických hodnot, měření zbytkových pnutí tenzometricky
11. Zpracování souboru technologických dat v programu EXCEL
12. Úvod do tenzometrů a lepení tenzometrů, měření tahu a ohybu
13. Měření - v polovičním můstku, teploty, dráhy, zápočet

eLearning