• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy pokrývají široké spektrum klasických technických a přírodovědných oborů, včetně oborů architektonických a uměleckých, dále řadu interdisciplinárních programů spojujících inženýrství s přírodovědnými disciplínami, ekonomikou, zdravotnictvím.

VUT v Brně nabízí 3 až 4leté bakalářské studium v 16 aktivních akreditovaných bakalářských studijních programech s velkým počtem zajímavých studijních oborů a to formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul bakalář (Bc.).

Přijímací řízení

Přijímací řízení zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení na FaVU, FA a vybraných oborech na FAST a FP je i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení je v kompetenci jednotlivých fakult a Ústavu soudního inženýrství (ÚSI).