• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Odbor tvůrčí činnosti

Odbor tvůrčí činnosti zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora a prorektora pro tvůrčí rozvoj zejména v následujících oblastech:

 • odborné, organizační a administrativní činnosti pro všechny aktivity, které souvisejí s tvůrčím rozvojem VUT, jejich koordinací a hodnocením na VUT,
 • koordinaci přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů VUT v rámci programů podpory výzkumu a vývoje, řízení specifického výzkumu, aplikovaného a smluvního výzkumu
 • vytváření stimulujících podmínek pro větší prosazení VUT při získávání projektů výzkumu, vývoje a inovací z prostředků státního rozpočtu i dalších zdrojů, zejména z mezinárodních výzkumných programů,
 • systém pro začlenění a hodnocení aplikovaného výzkumu ve shodě s propozicemi a aktuální metodikou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“),
 • rozvoj a naplňování databází souvisejících s vědeckovýzkumnými výsledky a výsledky z národních a mezinárodních projektů vědy a výzkumu,
 • přípravu podkladů a programů zasedání Vědecké rady VUT, zpracování závěrů z jednání a sledování jejich plnění,
 • řádný a v souladu s pojetím VUT odpovědný průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu se zákonem, statutem a návaznými pravidly VUT, jejichž event. změny a úpravy připravuje,
 • koordinaci spolupráce a soutěžení s ústavy Akademie věd České republiky (dále jen „AV ČR“) a Centry excelence a regionálními centry, s důrazem na hájení oprávněných zájmů vědeckých, výzkumných nebo tvůrčích týmů z VUT. 

  vedoucí

  zaměstnanec