• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Stavebně technický odbor

Stavebně technický odbor zabezpečuje úkoly VUT a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro rozvoj, prorektora, v jehož kompetenci je investiční výstavba a kvestora zejména v těchto oblastech:

 • podíl na vytváření koncepce dlouhodobého a střednědobého rozvoje VUT zejména v oblastech stavební infrastruktury, využívání evropských strukturálních fondů a dalších podobných mezinárodních, národních nebo regionálních programů v oblasti stavební infrastruktury,
 • příprava a zajištění investiční výstavby, rekonstrukce, modernizace a opravy budov a zařízení vyžadujících stavební povolení,
 • komplexní výkon inženýrské činnosti ve výstavbě, zahrnující mj. i zabezpečování stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí včetně projednání s veřejnoprávními orgány,
 • technická pomoc fakultám VUT, vysokoškolským ústavům VUT a dalším součástem VUT v oblasti stavební infrastruktury,
 • plnění ustanovení vnitřních předpisů VUT a Dlouhodobého záměru VUT týkající se reprodukce dlouhodobého majetku v oblasti stavební infrastruktury,
 • zpracování vnitřních norem VUT a jejich aktualizaci v rámci reprodukce dlouhodobého majetku v oblasti stavební infrastruktury,
 • podklady pro veřejné zakázky, související s naplňováním poslání útvaru,
 • podklady týkající se smluv na všechny související činnosti,
 • plánování a financování reprodukce dlouhodobého majetku v oblasti stavební infrastruktury,
 • zpracování statistických výkazů za oblast reprodukce dlouhodobého majetku výstavby,
 • spolupráci s MŠMT, ostatními ministerstvy a orgány státní správy v oblasti reprodukce dlouhodobého majetku,
 • zpracování objednávek a jejich evidence,
 • příprava, likvidace a evidence faktur,
 • podklady pro vyvádění nemovitého majetku a movitého majetku souvisejícího s pořizovaným nemovitým majetkem,
 • evidenci čerpání kapitálových a neinvestičních prostředků, přidělených na zajišťování aktivit odboru.

  vedoucí

  zaměstnanec