• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Prorektor pro tvůrčí rozvoj

prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

tel.: +420 541 145 206
e-mail: prorektor-vyzkum@ro.vutbr.cz

Pracoviště v kompetenci prorektora: 

Zajišťuje:

 • zabezpečování všech aktivit, které souvisejí s vědeckou činností a rozvojem zásadních vědeckých projektů VUT, jejich koordinací a hodnocením na VUT, včetně koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů VUT v rámci programů podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu, programů EU a dalších projektů (FRVŠ),
 • řízení Odboru tvůrčí činnosti a Odboru podpory projektů a transferu technologií
 • metodické vedení odborné konzultační podpory v oblasti evropských projektů zejména s důrazem na související legislativu a zásadní dokumenty; přenos mezinárodních zkušeností s velkými evropskými projekty (pozitivních i varovných) k řešitelským týmům,
 • přípravu legislativy a logistiky zapojování zahraničních odborníků do získaných velkých evropských projektů,
 • otázky excelence vědeckých výstupů včetně evropských projektů, definice základních pojmů, srovnání pojetí a vyvažování možností oborů, oceňování IF publikací aj., rozvoj a naplňování databází zejména národních a mezinárodních projektů vědy a výzkumu,
 • problematiku spolupráce a soutěžení s ústavy AV ČR, zejména s důrazem na hájení oprávněných zájmů týmů VUT,
 • koordinaci vědeckého a ekonomického řízení projektů s kvestorem, zejména důraz na (pro řešitelské týmy srozumitelné) vysvětlování dopadů ekonomických aspektů projektů,
 • metodické řízení projektů specifického výzkumu včetně přípravy, vyhlašování soutěže, koordinace, realizace a hodnocení,
 • řádný a v souladu s pojetím VUT odpovědný průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu se zákonem, Statutem a návaznými pravidly VUT s cílem posilovat význam VUT v navazujících ukazatelích, vytvářet podmínky pro zapojení významných odborníků z praxe a zajišťovat vyvážený přístup k oceňování výsledků základního a aplikovaného výzkumu v souladu s aktualizovanými prioritami DZ MŠMT,
 • přípravu podkladů a programů zasedání Vědecké rady VUT a zpracování závěrů z jednání a sledování jejich plnění.
 • LEAR H2020: Ing. Jana Vránová, Mgr. Zita Štěpánová