• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

telefon: +420 541 14 5 207
e-mail: prorektor-vzdelavani@ro.vutbr.cz

Pracoviště v kompetenci prorektora: Odbor studijních záležitostí, Institut celoživotního vzdělání.

Zajišťuje:

 • koordinace přijímacího řízení v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na fakulty VUT a vysokoškolské ústavy VUT,
 • koordinace uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na fakultách VUT a vysokoškolských ústavech VUT, zejména jejich legitimitu a průběh ve vztahu k právním normám a akreditačním podmínkám,
 • rozvoj bakalářských a magisterských studijních programů v návaznosti na vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání,
 • záležitosti uchazečů o studium, studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem, řešení problémů studentů spojených se studiem,
 • rozhodování o právech a povinnostech studentů,
 • koordinace přípravy, předkládání, uskutečňování a hodnocení projektů ve vzdělávací činnosti na úrovni VUT, přičemž jednotlivé typy projektů budou určeny samostatnou směrnicí rektora.
 • ECTS Label a Diploma Supplement,
 • legislativní předpisy v oblasti studia, zejména Studijní a zkušební řád VUT, Stipendijní řád VUT, Disciplinární řád VUT a další předpisy související se studiem,
 • metodické vedení studijních oddělení fakult,
 • koordinace hodnocení kvality výuky,
 • metodické vedení tvorby těch modulů informačního systému VUT, které souvisí se studiem,
 • oblast spolupráce s aplikační sférou ve vzdělávání.