• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Akademický senát VUT pro funkční období listopad 2014 až listopad 2017

Poslání

 • Akademický senát VUT schvaluje vnitřní předpisy VUT a jeho součástí, schvaluje rozpočet VUT předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků VUT,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření VUT předloženou rektorem, schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,
 • schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů Vědecké rady VUT,
 • usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
 • schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VUT a jeho každoroční aktualizaci, po projednání ve Vědecké radě VUT,
 • vyjadřuje se zejména k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory, k právním úkonům, které vyžadují souhlas Správní rady VUT, k podnětům a stanoviskům Správní rady VUT.
 • Vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění.

  předseda

  místopředseda

  Komora akademických pracovníků AS VUT

   předseda komory

   člen

   Studentská komora AS VUT

    předseda komory

    člen