• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

VUT v Brně je držitelem ECTS Label a DS Label

Vysoké učení technické v Brně je jednou ze dvou vysokých škol, kterým se jako prvním v České republice podařilo v roce 2009 získat prestižní certifikáty Evropské komise ECTS Label a DS Label. Ty byly univerzitě uděleny na období let 2009-2013 jako ocenění kvality vysokoškolské instituce. Po uplynutí tohoto období byla platnost certifikátů přispívajících k internacionalizaci univerzity obnovena na období 2013-2016.

Certifikát ECTS Label je oceněním za správnou implementaci kreditového systému ve všech bakalářských a magisterských programech v návaznosti na realizaci cílů Boloňského procesu. Jedná se o nejprestižnější evropské ocenění v oblasti terciárního vzdělávání. Používání kreditového hodnocení ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) umožňuje transparentnější uznávání studia absolvovaného na zahraničních vysokých školách a tím přímo podporuje mobilitu studentů nejen v rámci evropského prostoru.

Certifikát DS Label (Diploma Supplement) je oceněním za správné bezplatné udílení dodatku k diplomu všem absolventům VUT v Brně. Je dokladem toho, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje jak formálně, tak i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom o údaje, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni. Jeho součástí je kompletní tabulka kurzů absolvovaných během studia s uvedením počtu kreditů a hodnocení dle stupnice ECTS. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajově, státní zkoušce a celkové hodnocení studia.

Související odkazy:

ECTS Label