doc. Ing.

Vladislav Singule

CSc.

FSI, ÚVSSR OE – docent

+420 54114 2189
singule@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1968, Ing., Vojenská akademie v Brně, obor Elektrická a speciální výstroj letadel
 • 1979, CSc., Vojenská akademie v Brně, obor Měřicí technika
 • 1984, Doc., Vojenská akademie v Brně, obor Měřicí technika

Přehled zaměstnání

 • 1968-1970, asistent, katedra elektrické a speciální výstroje letadel FL a PVO VA v Brně
 • 1970-1984, odborný asistent, katedra elektrické a speciální výstroje letadel FL a PVO VA v Brně
 • 1984-1986, docent, katedra elektrické a speciální výstroje a výzbroje letadel FL a PVO VA v Brně
 • 1986-1996, docent, katedra elektrotechniky FSI VUT v Brně
 • 1996-2006, docent, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, vedoucí odboru, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1969-1971, FS VUT v Brně, externí výuka
 • 1979-1980, VVLŠ v Košicích, externí výuka
 • 1980-1986, FS VUT v Brně, externí výuka
 • 2002-2004, VOŠ technická v Brně, externí výuka

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1968-1986, letecké elektrické stroje a pohony, snímače neelektrických veličin
 • 1986-1995, elektrické pohony, výkonová elektronika
 • 1995-dosud, řízení pohybu elektromechanických soustav, průmyslová a mobilní robotika, senzorika
 • 2005-dosud, simulační modelování mechatronických systémů
 • 2006-dosud, navrhování a řízení elektrických systémů výrobních strojů
 • 2007-dosud, elektrické pohony malých a středních výkonů specializace na řízení EC motorů
 • 2007-dosud, získávání energie z okolného prostředí - Energy Harvesting
 • 2010-dosud, ekodesign výrobních strojů

 

 

Univerzitní aktivity

 • 1987-1990, zástupce vedoucího katedry
 • 2006-dosud, vedoucí odboru

Mimouniverzitní aktivity

 • 1996-2004, člen komise pro udělování Zlatých medailí MSV Brno
 • 2002-2010, člen komise pro udělování Grand Prix veletrhu Autotec Brno
 • 1996 - dosud, člen Technické normalizační komise č. 130 ustanovené Českým normalizačním institutem

Projekty

 • 1996-2000, Laboratoř pro výzkum a vývoj mechatronických systémů. Projekt MŠMT VS 96122, spoluřešitel.
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024, spoluřešitel. 
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 0021630518, zástupce řešitele.
 • 2005-2008, Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla. KONTAKT 1P05ME789, spoluřešitel.
 • 2005-2008, Podpora odborné přípravy středoškolské mládeže pro podmínky automatické i automatizované výroby (mechatronika). Operační program Evropské unie Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1 CZ.04.1.03/3.1.15.1/0005, vedoucí pracoviště partnera.
 • 2009-dosud, Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe. OP VpK CZ.1.07/2.3.00/09.0162  odborný koordinátor.
 • 2009-2011, Adaptivní řízení sil a momentů průmyslových robotů. MPO ČR TIP FR-TI1/169, spoluřešitel.
 • 2009-2011, Kontinuální obrazová analýza povrchu materiálů v průmyslových aplikacích. MPO ČR TIP FR-TI1/229, spoluřešitel.
 • 2010-2012, 3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace. MPO ČR TIP FR-TI2/708, spoluřešitel.
 • 2011-2013, Podpora vývoje způsobilých strojů. MPO ČR TIP FR-TI3/780, člen řešitelského týmu.
 • 2012-2015, Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC). TAČR TA 02010259, spoluřešitel.
 • 2014-2016, Online korekce dráhy průmyslových robotů na základě senzorických dat. TAČR TA 04010421, spoluřešitel

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

297

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

194

Citace ostatní (bez autocitací)

29