doc. Ing.

Vladimír Chalupský

CSc., MBA

FEKT, UETE – externí spolupracovník

xchalu16@stud.feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

2002  -              VUT v Brně, docent

1993                  MBA na Nottingham Trent University (UK)

1986  -  2002     VUT v Brně – odborný asistent

1990  -             Vysoká škola ekonomická v Praze -  CSc. (PhD).

1984  -  1986     Výzkumný ústav zdravotnické techniky Chirana

1979  -  1984     Vysoká škola ekonomická v Praze – odborný asistent

1975  -  1979     studium na VŠE v Praze, fakulta výrobně ekonomická, obor ekonomika a řízení průmyslu

 

Přehled zaměstnání

 • 01.01.1979 - 31.12.1984

  VŠE Praha
  odborný asistent
  úvazek 40

 • 01.01.1984 - 31.12.1986

  Chirana VÚZT
  samostatný odborný referent
  úvazek 40

 • 01.01.1986 - 31.12.2002

  VUT v Brně
  odborný asistent
  úvazek 40

 • 01.01.2002 - 31.12.2010

  VUT v Brně
  docent
  úvazek 40

Doplňující informace:

 

1979 - 1984  Vysoká škola ekonomická v Praze
1984 - 1986  Chirana - Výzkumný ústav zdravotnické techniky

1986 – 2002 Vysoké učení technické v Brně - odborný asistent

2002            VUT v Brně- docent

 

V současné době mám vice než 30 letou pedagogickou praxi. Po absolvování VŠE v Praze jsem začal svou profesní karieru jako asistent na katedře ekonomiky průmyslu Fakulty výrobně-ekonomické. Po svém přestěhování do Brně jsem zastával pozici samostatného odborného referenta technicko organizačního odboru Výzkumného ústavu zdravotnické techniky Chirana. Od roku 1986 působím opět na univerzitě, nastupil jsem na místo odborného asistenta na katedře ekonomiky a řízení strojírenské výroby na Fakultě strojní.

Od roku 1989 se věnuji systematickému rozvoji oboru marketing – jsem garantem výuky marketingových předmětů na bakalářském a magisterském stupni a ve studiu PhD, a to jak na fakultě podnikatelské, tak i na ostatních fakultách a oborech (FSI, FEKT, FIT, institut soudního inženýrství).

 

Pedagogická činnost

 

K letošnímu roku mám 30 let odborné pedagogické praxe. Tato začala po absolvování VŠE v roce 1979, kdy jsem nastoupil na katedru ekonomiky průmyslu fakulty výrobně ekonomické – nejprve do výzkumné sekce katedry, poté, od roku 1982 do pedagogické sekce. Po svém odchodu do Brna v roce 1984 jsem pokračoval v pedagogické činnosti od roku 1986, kdy jsem byl přijat na katedru ekonomiky a řízení strojírenské výroby strojní fakulty Vysokého učení technického na pozici odborného asistenta.

Marketingu se systematicky věnuji od roku 1989, kdy jsem se stal garantem výuky marketingově orientovaných předmětů nejprve na Fakultě strojní VUT v Brně, po vzniku Fakulty podnikatelské také na této fakultě. Rozvinul jsem výuku marketingu vypracováním odborné náplně a metodických postupů v řadě předmětů v bakalářském i magisterském stupni výuky na obou těchto fakultách. V současné době garantuji na Fakultě podnikatelské (případně na dalších fakultách VUT) tyto předměty: Základy marketingu (bakalářské studium oboru Podnikové finance a obchod) - také na Fakultě strojního inženýrství – dále FSI - a Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií – (dále FEKT), Marketing (magisterské studium oboru řízení a ekonomika podniku) - (také na FEKT), Strategický marketing (magisterské studium oboru Řízení a ekonomika podniku, Podnikové finance a obchod a Informační management) a Marketingové aplikace (magisterské studium oboru Podnikové finance a obchod a Řízení a ekonomika podniku). Tyto předměty také přednáším.

Na VUT v Brně jsem se výrazně zapojil do rozvoje e-learningu – předmět Strategický marketing je veden e-learningovou formou; jsem spoluautorem výukových materiálů a garantem tohoto předmětu. Jsem zároveň spoluautorem první původní české multimediální případové studie, která byla v letech 1995 – 97 využívání v rámci výuky MBA na Brno Business School.

Jsem certifikovaným lektorem výuky předmětů Meeting Customer Needs, Strategic Marketing Management, Global Strategic Management a International Consultancy Project ve studiu MBA, pořádaného ve spolupráci FP VUT a Nottingham Trent University.

Od roku 1995 jsem školitelem doktorandů na FP VUT v oboru Řízení a ekonomika podniku , se zaměřením na marketing – zejména na oblasti marketingu služeb a tržní orientace firem – do dnešního dne úspěšně dokončilo studium 7 „mých“ doktorandů.

Od roku 1995 vyučuji v doktorském studiu na FP – předmět Marketing (od r. 2003 Vybrané statě z marketingu, resp. Teorie marketingu)

Vědeckovýzkumná činnost

 

V oblasti výzkumu se věnuji problematice marketingu, se zaměřením na tržní orientaci firem. Mám zkušenosti s řízením administrativních, organizačních a odborných aspektů grantových projektů jak na národní, tak mezinárodní úrovni: od počátku 90. let jsem byl odpovědným řešitelem výzkumů, zaměřených na marketingovou problematiku, v poslední době jsem byl řešitelem dílčí části výzkumu, zaměřeného na problematiku marketingového auditu a spokojenosti zákazníků v rámci institucionálních výzkumu fakulty „Výzkum strategického řízení českých firem“. Kromě toho jsem byl spoluřešitelem řady výzkumných projektů:

 • grantu GAČR č. 406/00/0505 – „Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce“,
 •  „Počítačová podpora celoživotního vzdělávání“ ,
 • RS 97111 MŠMT ČR Ekonomicko-manažerská vysokoškolská studia z ohledu integrace naší země do EU (řešitel dílčí části: Analýza současné situace v oblasti manažerského vzdělávání - kvalita ve vzdělávání).

V letech 2007 – 2009 jsem byl odpovědným řešitelem výzkumného projektu Grantové agentury ČR č. GA 402/07/1493 „Výzkum implementace tržní orientace u hi-tech firem“.

Akademické stáže v zahraničí

 

Systematický rozvoj zahraničního působení v akademické oblasti započal koncem 90. let - od roku 1999 působím jako zahraniční lektor v magisterských a doktorských programech na Universitě v Seville (Španělsko), a KdG Antwerpen (Belgie). Kromě tohoto systematického zapojení do výukového procesu jsem měl řadu přednášek na pozvání z universit ve Velké Británii (Nottingham Trent University, Derby University), ve Španělsku (University of Malaga), v Polsku (Wielkopolska Business School v Poznani).

Univerzitní aktivity

V rámci svého působení na VUT jsem zastával řadu funkcí – byl jsem ředitelem Brno Business School, po dvě volební období proděkanem pro zahraniční styky na Fakultě podnikatelsk,  jsem členem státnicových komisí na FP, FSI a FEKT, garantem marketingových předmětů na těchto fakultách. Jsem členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Jsem členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Jsem dlouholetým členem Rady studijního programu magisterského programu Řízení a ekonomika podniku, členem přijímacích komisí pro přijímací zkoušky do doktorandského studia a členem komisí pro rigorózní zkoušky tohoto studia.

Od roku 1992 působím ve vědecké výchově, jednak jako školitel doktorandů, jednak jako lektor a garant předmětu. V průběhu tohoto období studovalo pod mým vedením přes 20 studentů, z toho 10 studentů toto studium úspěšně dokončilo.

 Od roku 1992 se podílím na rozvoji vrcholové formy manažerského vzdělávání na VUT – byl jsem ředitelem Brno Business  School (jedna z prvních institucí, která v Československu poskytovala – a dosud poskytuje – vzdělávání, vedoucí k získání prestižního titulu MBA). Od samého počátku jsem byl vůdčí osobou při rozvoji této formy vzdělávání, zpočátku také jako garant studia ve druhém ročníku studia, nyní jako garant celého studia.

Aktivně jsem se zapojil do vývoje a uplatnění moderních výukových metod: jsem spoluautorem první původní multimediální případové studie, která byla po 3 roky využívána v rámci manažerských studií MBA, a jsem aktivním „prosazovatelem“ e-learningové formy výuky (uplatnění špičkové manažerské simulační hry The Marketplace ve výuce v denním studiu a v MBA na Fakultě podnikatelské.

V roce 2004 jsem byl vedoucím projektu EUROWEEK, velké mezinárodní akce, během které jsme na VUT připravili program pro více než stovku studentů z 12 partnerských univerzit, členů mezinárodního sdružení PRIME (Professional Inter-university Management for Educational Networking.

Mimouniverzitní aktivity

V letech 1992 – 94 jsem byl členem mezinárodní společnosti E.S.O.M.A.R. (Eurpoean Society for Marketing Research). Od korku 1995 do 1999 jsem byl členem týmu externích examinátorů The Higher Education and Training Awards Council, Ireland - examinátorem studijních programů National Certificate in Business Studies, National Diploma in Business Studies.

Od roku 1998 do 2008 jsem působil jako externí examinátor Sheffiels Hallam University, Velká Británie.

V roce 1998 jsem byl členem mezinárodního týmu  EFMD( European Foundation for Management Development) , provádějícím strategický audit Mezinárodní univerzity v Sofii

V letech 1999 – 2004 jsem byl členem Evaluační komise České asociace MBA škol (CAMBAS), od roku 2004 jsem členem jejího předsednictva.

Jsem členem České marketingové asociace a Českého institutu pro marketing.

Klíčová slova

Marketing, MBA, Česká Asociace MBA škol,