Ing.

Petr Kracík

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – odborný asistent

+420 54114 2585
kracik@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Kracík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojní inženýrství
 • 2011, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Energetické inženýrství
 • 2016, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 10/2011 - 08/2019 - Technický pracovník pro VaV na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 01/2016 - 06/2018 - Konstruktér - výpočtář v Divizi výzkum a vývoj, EKOL, spol. s.r.o.
  • termodynamický návrh parní turbíny a pomocných zařízení energetického bloku
  • experimentální ověření vybraných vlastností provozovaných parních turbín
 • 09/2019 - dosud - Odborný asistent na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Lopatkové stroje (LLS)
 • Tepelné turbíny I (LT1)
 • Základy energetiky II (LZ2)
 • Experimentální metody a přístroje (IEP)
 • Stavba a provoz teplárenských zařízení (FSC)
 • Vedení bakalářských a diplomových prací v oblastech:
  • termodynamický návrh parních turbín,
  • analýza provozu energetických zařízení,
  • termovizní měření,
  • výměníky tepla,
  • vytápění,
  • úspory energie atp.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Podíl na řešení projektu: Grantová agentura České republiky 101/10/1669: Přenos tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku
 • Podíl na řešení projektu: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství (ED0002/01/01)
 • Podíl na řešení projektu: NETME CENTRE PLUS (LO1202)
 • Spoluřešitel projektu FSI-S-11-7: Vybrané komponenty trigeneračních procesů
 • Spoluřešitel projektu FSI-S-14-2403: Komplexní výzkum spalovacích zařízení a využití tepla
 • Spoluřešitel projektu FCH/FSI-J-14-2364: Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty
 • Spoluřešitel projektu FSI-S-17-4531: Zvyšování efektivity modulárních komponent energetických centrál

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

16

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

15

Citace ostatní (bez autocitací)

5