doc. Ing.

Petr Dolejš

CSc.

FCH – externí pedagog

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

Publikace

 • 2017

  REPKOVÁ, M.; DOLEJŠ, P.; KUBALÍK, D. Vliv celkové mineralizace vody na optimální dávku koagulantu při úpravě vody. In XXVII. VEDECKÉ SYMPÓZIIUM XXVII SCIIENTIIFIIC SYMPOSIIUM ZBORNÍK PROCEEDINGS HRÁDOK. Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač – Šoltýs, Prešov. Prešov: Ústav geotechniky SAV, Košice & Grafotlač- Šoltýs, 2017. s. 61-65. ISBN: 978-80-89883-03-5.
  Detail

 • 2012

  DOLEJŠ, P. The influence of the coagulant PAX–18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fishpond. FOTTEA, 2012, roč. 8, č. 2, s. 147-154. ISSN: 1802- 5439.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Influence of coagulant/lime dosing sequence on treatment of soft humic waters. Water Science and Technology: Water Supply, 2012, roč. 13, č. 1, s. 184-189. ISSN: 1606- 9749.
  Detail

  LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Využití biopolymeru chitosanu při úpravě vody koagulací. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 9, s. 826-830. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Provozní optimalizace a vývojové trendy vodárenské filtrace. Vodní hospodářství, 2012, roč. 59, č. 2, s. 37-39. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) pro úpravu pitné vody a její první provozní realizace v ČR. Vodní hospodářství, 2012, roč. 56, č. 4, s. 99-101. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2011

  DOLEJŠ, P. Hodnocení provozu vodárenských filtrů a výběr vhodných filtračních materiálů. SOVAK, 2011, roč. 20, č. 5, s. 184-186. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Teorie tvorby vloček perikinetickou a ortokinetickou koagulací a její význam pro praxi. SOVAK, 2011, roč. 20, č. 9, s. 306-308. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Effect of temperature on treatment of humic water by different coagulants. Chemické listy. Chemické listy. 2011. s. s967 (s967 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  DOLEJŠ, P. Sledování vodárenské filtrace počítačem částic. SOVAK, 2010, roč. 19, č. 4, s. 116-119. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Effect of temperature and use of different coagulants on particles formation in water treatment. Book of abstracts: The 11th European Meeting on Environmental Chemistry. Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. s. 195-195. ISBN: 978-961-6311-66- 3.
  Detail

 • 2009

  DOLEJŠ, P. Získávání podkladů a volba racionálních postupů rekonstrukce a modernizace úpraven vody. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 5, s. 12-15. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 2008

  KLÍMOVÁ, Z.; DOLEJŠ, P.; VÁVROVÁ, M. APLICATION OF CHITOSAN FOR TREATMENT WATER. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. 392-394. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  BARTOŠ L., FEDOR F., DOLEJŠ P. Vyhodnocení zkušebního provozu úpravny vody Hradiště. In Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r. o, 2007. s. 107-114.
  Detail

  DOLEJŠ, P., MICHALOVÁ J., BLAŽEK K. Možnosti doplnění prvního separačního stupně na jednostupňových úpravnách vody. In Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r. o, 2007. s. 119-126.
  Detail

  DOLEJŠ, P.; DOBIÁŠ, P.; BURIANOVÁ, J. Analýza počtů a velikostní distribuce částic v technologii úpravy vody - příklady ze sledování flotace a filtrace. In Zlín: Zlínská vodárenská a. s, 2007. s. 81-86.
  Detail

  DOLEJŠ, P., VOZOBULOVÁ K. Výsledky ročního provozu hygienického zabezpečení vodovodu z podzemního zdroje UV zářením bez doplňkové desinfekce chlórem. In Praha: VŠCHT Praha a Ekomonitor, s.r.o., Chrudim, 2007. s. 25-30.
  Detail

  DOLEJŠ, P.; DOBIÁŠ, P. Využití počítačů částic v technologii úpravy vody. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 4, s. 111-113. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2006

  DOLEJŠ, P. Dissolved air flotation in water treatment - the experience with the first flotation plant constructed in the Czech Republic. 2006, roč. 6, č. 2, s. 33-42.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Vliv filtrace aktivním uhlím na tvorbu THM v upravené vodě. In Pitná voda 2006. 2006. s. 189-194. ISBN: 80-239-7113- 1.
  Detail

  DOLEJŠ, P. První výsledky z rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště. In Pitná voda 2006. 2006. s. 183-188. ISBN: 80-239-7113- 1.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Chitosan - alternativní přírodní koagulant pro úpravu vod. In Pitná voda 2006. 2006. s. 159-164. ISBN: 80-239-7113- 1.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Rozklad oxidu chloričitého v upravené vodě. In Pitná voda 2006. 2006. s. 101-106. ISBN: 80-239-7113- 1.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Koncepce snížení koncentrace THM kombinací desinfekce upravené vody UV zářením a chloraminací. In Pitná voda 2006. 2006. s. 73-78. ISBN: 80-239-7113- 1.
  Detail

  DOLEJŠ, P., DOBIÁŠ, P. Výsledky provozu rekonstruované filtrace na ÚV Hradiště. In Bratislava: Slovenský národný komitét IWA a SvF STU Bratislava, 2006. s. 173-180.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Teoretické základy a praktické výhody flotace při úpravě pitné vody. Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda. In Bratislava: Slovenský národný komitét IWA a SvF STU Bratislava, 2006. s. 47-54.
  Detail

 • 2005

  DOLEJŠ, Petr; WANNER, Jiří. Volba odběrových a měřicích míst pro získávání dat k řízení moderních vodárenských a čistírenských technologií. In Hydroanalytika 2005. Praha: VŠCHT Praha, AČE ČR, CSlab s.r.o., 2005. s. 29-36. ISBN: 80-239-5479- 2.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr; BOROVIČKOVÁ, Marcela. Aggregation of humic substances in system with different initial pH and optimum dose of coagulant. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 9, s. 95-96. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Současné trendy vývoje vodárenských technologií. In Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda 2005. Bratislava: STU, 2005. s. 67-72.
  Detail

  LELKOVÁ, Eva; RULÍK, Martin; Hekera P.; DOBIÁŠ, Pavel; DOLEJŠ, Petr;. Použití koagulantu PAX-18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství, 2005, roč. 55, č. 9, s. 253-255. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr. Emerging Technologies - nové vodárenské technologie ze semináře AWWA Research Foundation. In VODA ZLÍN 2005. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2005. s. 19-24.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr. Auditing of technological processes as a tool to improve treatment plant performance and separation efficiency. In Proceedings 2nd WEKNOW Workshop. Bratislava: Environmental Institute, 2005. s. 148 ( s.)
  Detail

 • 2004

  DOLEJŠ, Petr. Vodárenský výzkum a inovace v Austrálii. In Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda 2004. Trenčianské Teplice: 2004. s. 89-94.
  Detail

  Dolejš, P. Porozumění procesům - primární problém předprojektové přípravy i provozu. In Voda Zlín 2004. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2004. s. 87 ( s.)ISBN: 80-239-2269- 6.
  Detail

  Dolejš, P. Cryptosporidium a Giardia- přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee. In Vodárenská Biologie 2004. Pardubice: Vodní zdroje Ekomonitor,s.r.o., 2004. s. 16 ( s.)ISBN: 80903203-9- 2.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr. Vodárenský výzkum a inovace v Austrálii. SOVAK, 2004, roč. 13, č. 7- 8, s. 211-213. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr. Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee. Vodní hospodářství, 2004, roč. 54, č. 9, s. 271-273. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  BOROVIČKOVÁ, Marcela; DOLEJŠ, Petr. Zvýšení účinnosti agregace při úpravě huminových vod. In Pitná voda 2004. České Budějovice: W& ET Team, 2004. s. 75-80. ISBN: 80-239-2936- 4.
  Detail

  RULÍK, Martin; Trulleyová, Š; DOLEJŠ, Petr. Změny BDOC v pitné vodě během její úpravy. In Pitná voda 2004. České Budějovice: W& ET Team, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-239-2936- 4.
  Detail

  DOBIÁŠ, Pavel; DOLEJŠ, Petr. Poloprovozní ověřování membránové mikrofiltrace pro úpravu huminových vod. In Pitná voda 2004. České Budějovice: W& ET Team, 2004. s. 95-100. ISBN: 80-239-2936- 4.
  Detail

  DOLEJŠ, P; Dobiáš P.; Drda M. Membránová mikrofiltrace a její separační potenciál při úpravě vody. In Aqua Magica č. 8. HDP. Praha: Hydroprojekt Praha, 2004. s. 46-50.
  Detail

 • 2003

  DOLEJŠ, Petr; LUCK, Francis. Overview of Treatment Technologies with a Perspective to Meet Quality Parameters. In 1st WEKNOW Annual Drinking Water Conference in Europe. 1. Helsinki: Nat. Inst. Public Health, 2003. s. 89-91. ISBN: 951-740-390- 9.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr; BOROVIČKOVÁ, Marcela. Možnosti zlepšení agregace suspenze při úpravě vody vyžadující předalkalizaci. In Sborník konference s mezinárodní účastí Pitná voda. Bratislava: STU, 2003. s. 51-58.
  Detail

  DOLEJŠ, Petr; Dobiáš Pavel; Kalousková Nataša. Poloprovozní experimenty s membránovou mikrofiltrací v reálných prodmínkách provozu úpravny vody. In Voda Zlín 2003. Zlín: VaK Zlín, 2003. s. 91-96.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Filtrace, praní filtrů a zafiltrování ve vztahu k celkové separační činnosti. In Vodárenská Biologie 2003. Pardubice: Vodní zdroje Ekomonitor,s.r., 2003. s. 68-72. ISBN: 80-903203-1- 7.
  Detail

  DOLEJŠ, P. Nové technologie – užitečné hračky vyžadující kvalitní hráče. Vodní hospodářství, 2003, roč. 52, č. 1, s. 6 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 2002

  Dolejš, P. Využití membránových procesů při úpravě pitné vody. SOVAK, 2002, roč. 11, č. 7- 8, s. 50 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.