Ing.

Pavel Doležal

Ph.D.

FSI, ÚMVI OKM – odborný asistent

+420 54114 3189
dolezal@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Obor Materiálové inženýrství
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2003-2007, tech. hosp. pracovník, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2007-2008, asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2008-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2014-dosud, výzkumný pracovník, Fakulta chemická, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Úvod do studia struktury materiálu, Metody strukturní analýzy II, Užitné vlastnosti a volba materiálu, Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů
 • Autor a spoluautor 4 studijních opor
 • Vedoucí bakalářských a magisterských závěrečných prací

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Neželezné kovy, hořčíkové slitiny, prášková metalurgie, biodegradabilní slitiny, tepelné zpracování, analýza chemického složení
 • Spolupráce s podniky strojírenského a metalurgického zaměření na úrovni zavádění nových technologií a materiálů, analýzy příčin poruch strojních součástí a výrobních vad

Mimouniverzitní aktivity

 • členství v profesních organizacích - ČSNMT, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Ve službách archeologie/In Service to Archeology
 • člen redakční rady zahraničního recenzovaného časopisu Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (MEMI)

Projekty

Řešitel postdoktorského grantu GAČR:

 • GA 101/09/P576 Únavové charakteristiky hořčíkových slitin po korozní degradaci

 

Řešitel projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce MŠMT:

 • MEB 0810122 - Studium korozní degradace a únavových vlastností hořčíkových slitin
 • 7AMB14SK080 - Korozní degradace hořčíkových slitin a jejich interakce s biologickými systémy

 

 Řešitel a spoluřešitel grantů FSI:

 • FSI-2001 - Optimalizace chemického složení, heterogenity a struktury lité niklové slitiny k výrobě odlévaných kol spalovací turbíny
 • FSI-2005 - Studium difuze hliníku, železa, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí
 • FSI-2008 - Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev na ložiskové oceli

 

Řešitel a spoluřešitel projektů FRVŠ:

 • FRVŠ 1899/2002 - Inovace a rozvoj metalografické laboratoře
 • FRVŠ 1514/2004 - Inovace výukové laboratoře pro zkoušení mechanických vlastností materiálů
 • FRVŠ 3613/2005 - Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod
 • FRVŠ 3596/2005 - Inovace a rozvoj laboratoře pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů
 • FRVŠ 2604/2008 - Inovace a rozvoj výukové materiálografické laboratoře
 • FRVŠ 2592/2010 - Multimediální podklady pro studium struktur materiálů

 

Člen řešitelského kolektivu projektů MPO:

 • MPO TA3/146 Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin
 • MPO TA3/134 Výzkum a vývoj soudečkových ložisek se zvýšenou životností - New Force
 • MPO TA3/151 Výzkum a vývoj technologie povrch. vrstev součástí valivých a kluzných ložisek
 • MPO TI1/274 Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

54

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

45