doc. Ing.

Miroslav Škopán

CSc.

FSI, ÚADI OTSS – docent

+420 54114 2427
skopan@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1977, Ing., Fakulta strojní VUT, obor Dopravní stroje a manipulační zařízení
 • 1982, CSc., Fakulta strojní VUT, obor Stavba dopravních strojů a zařízení
 • 1989, Doc., Fakulta strojní VUT, obor transportní a manipulační technika
  (jmenování 1.9.1989, obor "transportní a manipulační technika", habilitační řízení na VUT FS v Brně v r. 1988)

Přehled zaměstnání

 • 1977 - 1978, asistent, Katedra stavebních a transportních strojů, FS VUT v Brně
 • 1978 - 1981, interní aspirant, Kat. staveb. a transp. strojů, FS VUT v Brně
 • 1981 - 1989, odborný asistent, Kat. staveb. a transp. strojů, FS VUT v Brně
 • 1989 - dosud docent, Katedra stavebních a transportních strojů / Ústav dopravní techniky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium, studijní obor Stavba strojů a zařízení: Hydraulické převody strojů
 • Magisterské studium, studijní obor Automobilové a dopravní inženýrství Aplikovaná mechanika, Mechanické a hydraulické převody, konstrukce stavebních a dopravních a manipulačních strojů
 • Vedení diplomových a bakalářských prací z oboru stavební a dopravně manipulační stroje
 • Školitel doktorského studia z oboru Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Automobilní a dopravní inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 • Identifikace dynamických silových účinků na konstrukce stavebních a manipulačních strojů a jejich interakce s pracovním materiálem.
 • Vibrační hutnící technika
 • Recyklace inertních minerálních odpadů jako zdroje druhotných surovin se zaměřením na optimalizaci strojních technologií při recyklaci užívaných

Akademické stáže v zahraničí

 • 1985 - 1986 Universität Dortmund - DAAD stipendium
 • 1982 -2013 Technische Universität Otto von Guericke celkem 7 stáží v délkách pobytu 1 až 2 měsíce

Univerzitní aktivity

 • 1990 - 2004 - tajemník katedry stavebních a transportních strojů / Ústav dopravní techniky VUT FSI v Brně
 • 2000 - dosud - předseda Rady studijního oboru BS - Stavba strojů a zařízení
 • 2000 - dosud - člen Rady studijního oboru NMS - Automobilní a dopravní inženýrství
 • 2004 - dosud vedoucí odboru Transportních a stavebních strojů Ústavu automobilního a dopravního inženýrství VUT FSI
 • 2006 - dosud člen oborové rady doktorského studia Konstrukční a procesní inženýrství

Mimouniverzitní aktivity

 • 1995 - dosud - soudní znalec (č.j. ZT 1477/95) pro základní obor strojírenství, odvětví strojírenství těžké a strojírenství všeobecné, se zvláštní specializací stavební stroje, dopravní a manipulační technika v obou uvedených odvětvích
 • 1995 - dosud Předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR
 • 1996 – 2009 Člen předsednictva mezinárodní asociace recyklace „Federation Internationale du Recyclage – Holandsko
 • 1998 – dosud člen redakční rady časopisu Odpady (ISSN 1210-4922)
 • 2000 – 2007 Člen odborné poroty GRAND PRIX FOR ARCH
 • 2000 – dosud člen redakční rady časopisu Strojní kaleidoskop (ISSN 1213-9629)
 • 2003 – 2011 člen Rady surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 2004 – dosud člen Rady odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí
 • 2007 - dosud Člen předsednictva mezinárodní asociace recyklace European Quality Association for Recycling e.V. (EQAR)
 • 2007 - dosud člen redakční rady časopisu Stavebné stroje a mechanizácia (Slovensko)
 • 2011 - dosud člen Pracovní skupiny pro druhotné suroviny Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR
 • 2013 - dosud -člen redakční rady časopisu "Odpadové forum"

Spolupráce s průmyslem

 • 2006 - dosud, Spolupráce s firmou Škoda Auto, a.s. v oblasti logistiky, simulací a modelování výrobních toků
 • 2010 - dosud, spolupráce s firmou Strojírna Novotný, s.r.o. v oblasti navrhování lesních pracovních strojů

Projekty

 • 1993 – 1995, Omezování následků provozních poruch pohonných systémů dopravních a manipulačních zařízení. Projekt č.FP 359310 FS VUT. Řešitel
 • 1997 – 1999, Technologie recyklace kameniva kolejového lože pro rekonstrukci železničních tratí. Projekt TECHNOS TC 3-136. Spoluřešitel
 • 2001 –2003, Vibrační válec s automatickou optimalizací parametrů hutnění. Projekt výzkumu a vývoje programu KONSORCIUM (MPO) č. FD-K/15. Spoluřešitel
 • 2005 – dosud, Simulační modelování mechatronických soustav VZ MSM 0021630518, člen řešitelského týmu (D1)
 • 2007 - 2008, Vývoj nové koncepce manipulátorů, vývoj a aplikace nového systému řízení a pohonu manipulátorů, projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FI-IM4/191, Spoluřešitel
 • 2007 - 2010, dosud, Nová generace traktorových nosičů nástaveb s výměnnými nástavbami, , projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FI-IM4/091, Spoluřešitel
 • 2009 - 2010, dosud, Vývoj stroje pro přepravu nebezpečných odpadů, projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FR-TI1/498, Spoluřešitel
 • 2009 - 2011, Vývoj přívěsu pro tlakové čištění odpadů, kanalizací a prostor (vozovek) kontaminovaných olejovými úkapy, projekt výzkumu a vývoje MPO ČR č. FR-TI1/500, Spoluřešitel
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky

Citace ostatní (bez autocitací)

35