prof. RNDr.

Miroslav Liška

DrSc.

FSI – externí pedagog

+420 54114 2820
liska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961, promovaný fyzik, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, obor Elektronika a vakuová fyzika.
 • Prof. – aplikovaná fyzika, Vysoké učení technické v Brně, 1985.
 • DrSc. – experimentální fyzika, Vysoké učení technické v Brně, 1984.

Přehled zaměstnání

 • 1961-1964, asistent, Katedra fyziky FAST VUT v Brně;
 • 1964-1977, odborný asistent, Katedra fyziky FS VUT v Brně;
 • 1977-1985, docent, Katedra fyziky FS VUT v Brně;
 • 1985-dosud, profesor, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Pedagogická činnost

Byl iniciátorem vzniku studijního oboru“Inženýrská optika”,který se později rozšířil na obor “Fyzikální inženýrství”.V tomto oboru zajišťuje předměty ”Úvod do fyzikálního inženýrství”,“Vlnová optika”a“Inženýrská optika”.V doktorském studiu pro všechny obory zavedl předmět “Laserová technika a její aplikace”a "Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky" .  Od roku 1972 vede diplomové práce s tématikou z  oblasti aplikací laserů a měřicích metod moderní optiky. Od roku 1991 je školitelem doktorandů. Je autorem nebo spoluautorem  13 titulů učebních textů. Vytvořil výukový televizní pořad o holografii a holografické interferometrii. Svých pedagogických schopností a odborných znalostí využil k popularizaci nových fyzikálních poznatků v rozhlase, pro který napsal scénaře čtyř samostatných pořadů. Je aktivní v modernizaci laboratorních cvičení. Přeložil dvě kapitoly učebnice HALLIDAY, D., RESNICK, R.,WALKER, J.:Fyzika, Brno: VUTIUM 2013.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Využití laserů zejména v lékařství, v geodézii a v průmyslu.
 • Optická metrologie.

Výsledky této činnosti jsou shrnuty ve 130 článcích v časopisech a ve sbornících konferencí a sympozií (z toho v zahraničních 36 časopiseckých článků a 20 příspěvků ve sbornících). Oblasti významných výsledků:

 • Optické metody v metrologii.
 • Laserová ablace a laserová spektroskopie.
 • Vývoj speciálních optických systémů (laserový fotokoagulátor, systémy k vytyčování přímosti a přímočarosti pomocí laserů, konstrukce rubínového laseru a jeho aplikace v holografické mikroskopii, holografický interferometr k vizualizaci fázových objektů, zařízení pro sledování procesu difuze kapalin metodou interferenční mikroskopie).
 • Manipulace mikroobjektů pomocí laserů.
 • Holografické zobrazení, mnohasměrová holografická interferometrie, optická tomografie.
 • Holografické nedestruktivní testování výrobků.

Univerzitní aktivity

 • 1980-1985, proděkan FS VUT v Brně;
 • 1985-1991, prorektor VUT v Brně;
 • 1985-2006, vedoucí Katedry fyziky FS VUT v Brně, později ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně;
 • 1980-dosud, člen vědecké rady FSI VUT v Brně;
 • 1985-1990, 1994-2010, člen vědecké rady VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity

 • 1990-2006, člen Akreditační komise ČR (od roku 1998 místopředseda, od roku 2000 předseda);
 • 1990-dosud člen redakční rady časopisu Jemná mechanika a optika.
 • 2009-dosud člen Dozorčí rady Ústvau přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Projekty

 • Identifikace rozložení teploty v elastohydrodynamických mazacích filmech metodou Spektra Remote Sensing. Grant GA ČR - 101/93/0629.
 • Využití laserového svazku k manipulaci s mikroobjekty. Grant GA ČR - 202/96/1077.
 • Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství. Grant GA ČR - 101/97/K009.
 • Využití vícesvazkové optické pasti k řízené manipulaci a rotaci s mikroobjekty. Grant GA ČR - 202/99/0959.
 • Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami. Grant GA ČR - 101/00/0974
 • Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu. Grant GA AV ČR – IAA 1065203.
 • Společný výzkum elastohydrodynamického mazání při neustálených provozních podmínkách. Grant MŠMT – KONTAKT (2002-2004).
 • Výzkumný záměr MSM262100002Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály(1999-2004).
 • Výzkumný záměr MSM0021630508Anorganické nanomateriály a nanostruktury(2005-2011).
 • Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství. CZ.1.07/2.2.00/28.0250 (2012-2014).

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

770

Citace ostatní (bez autocitací)

40