prof. Ing.

Marie Jurová

CSc.

FP, ÚM – profesor

+420 54114 2691
jurova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 

 

Titul

Rok

Universita

Obor

Ing

1967

VUT v Brně, Fakulta strojní

Ekonomika a řízení strojírenské výroby, 23-38-8

CSc

1975

VUT v Brně, Fakulta strojní

Odvětvová a průřezová ekonomika, 62-03-9

Doc

1980

FS VUT v Brně,

 

Obhajoba habilitační práce

FS VUT v Brně 

Teorie řízení a plánování

 

Své pedagogické postavení si rozšířila o úspěšné řízení na jmenování profesorkou na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě v 13.prosince 2004 v oboru Průmyslové inženýrství a management a jmenování profesorkou presidentem SR získala v 13.června 2005.


Přehled zaměstnání

 • 01.01.1962 - 31.12.1967

  Fakulta strojní VUT v Brně
  studium

 • 01.01.1967 - 31.12.1993

  FS VUT v Brně, katedra ekonomiky a řízení
  vědecký pracovník, odborný asistent, docent
  úvazek 40

 • 01.01.1993 - 31.12.2006

  Fakulta podnikatelská VUT v Brně, ústav managementu
  profesor
  úvazek 40

Doplňující informace:

 

 
    od        do                  instituce/organizace                          postavení

   1959   1967           Ústřední podnik zemědělské techniky           technik

   1967  1971           FS KEŘ VUT v Brně                           vědecký pracovník

   1971  1980           FS KEŘ VUT v Brně                              odborný asistent

   1980  1993           FS KEŘ VUT v Brně                                    docent

   1993   2005          FP ÚEaM VUT v Brně                                  docent

   2005 - dosud        FP ÚM VUT v Brně                                     profesor

 

 

Pedagogická činnost

V současnosti své pedagogické působení má zaměřené do oblasti:

   podnikové ekonomiky,

   řízení výrobních procesů,

   logistiky,

   managementu a ekonomiky podnikání.

V pedagogickém procesu garantuje a přednáší jak v bakalářském, magisterském, tak i doktorském studiu na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské, na Fakultě strojního inženýrství a Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.

Vědeckovýzkumná činnost

Spolupracuje s řadou zahraničních universit a institucí v zahraničí

Technische Fachhochschule Coburg,

ECONSULT, Betriebsberatungsges, m.b.H.Burostrasse 12 A-1230 Wien,

VSM Production ve Švédsku a dalších institucí.

Výsledky vědecko-výzkumné práce [granty FRVŠ, grant MŽP ČR, výzkumné záměry fakulty apod.] prezentovala na řadě zahraničních i domácích mezinárodních konferencí s širokým ohlasem formou citací. 

Akademické stáže v zahraničí

1993   Fachhochschule Coburg NSR - stáž

r. 1996- dosud    STU Bratislava, Materiálovotechnologická fakulrta v Trnavě - státní zkoušky  

                        magisterské, státní zkoušky doktorské

 

Univerzitní aktivity

 

 Proděkan pro studium v letech 1993-1996

Člen rad pro oborová studia magisterská

Člen Státní zkušební komise oboru:

                       Řízení a ekonomika podniku 

                       Podnikové finance a obchod


Místopředseda Státní zkušební komise pro magisterské studium na FSI oboru:

 Strojírenská technologie  a průmyslový management 2005 - dosud

 Výrobní technologi a průmyslový management - 2005 - dosud

Mimouniverzitní aktivity

 

 

Také pracuje v řadě odborných redakčních rad a organizací.

Má širokou a významnou publikační činnost v oblasti monografií, vysokoškolských skript [i cizojazyčných] článků v odborných časopisech, na mezinárodních zahraničních i domácích konferencích.

Sleduje inovační směry v pedagogickém procesu a rychle je zavádí do své přednáškové činnosti.

 

Spolupráce s průmyslem

Spolupracuje s průmyslovou praxí formou:

 • zabezpečení exkurzí v předmětu Řízení výroby 1, Organizace přípravy výroby,Řízení výroby pro studentyb FSI a FEKT,
 • zabezpečení Praxí v oboru Daňové poradenství, Ekonomika a procesní management.Manažérská informatika,
 • ověření výsledků výzkumné práce doktorandů
 • ověření výsledků výzkumných prací např. ESF EU
 • při zadávání bakalářských prací
 • při zadávání diplomových prací
 • při zadávání tématických okruhů doktorského studia

 

Ocenění vědeckou komunitou

Citace:

 • v publikacích domácích autorů
 • citace v publikacích zahraničních autorů
 • konzultacemi a řešením problémů průmyslové praxe

Projekty

 • 1991 – 1993 Integrovaná logistika v pružných výrobách/Kadlec Z., Kolíbal Z. a kol. FS VUT
 • 1995 – 1996 FU 350046 Aplikace matematických optimalizačních.metod TgPV v prostředí tvůrčích aktivit. Urbánek, J., Jurová, M. a kol.

 

 • 1995 – 1996 FU 50084 Vliv managementu na finanční výkonnost firem. Saha, P., Jurová, M.
 • 2001-2005 Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/720/401 „Recyklační programy“ dílčí část „Ověření metodiky hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity“

 

 •  JUROVÁ,M., VIDECKÁ,Z.,ŠUNKA,J.: Tvorba učebního textu multimediálního charakteru pro předmět podniková logistika – řešení r. 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 •        rok 1992        Distanční studium/Keřkovský M., Jurová, M. FRVŠ  rok 1996 -1997 Ekonomicko-manažérská vysokoškolská studia z pohledu integrace naší země do EU. Rezortní úkol RS 97111 MŠMT ČR.
      1996 – 1997 Projekt evaluačního procesu v ekonomických oborech VŠ MŠMT MŠMT ČR Jurová, M., Konečný, M.
     Ekonomicko-manažérská vysokoškolská studia z pohledu integrace naší země do EU. Rezortní úkol RS 97111 MŠMT ČR.

             

 •        rok 1999-2004 JUROVÁ,M., KOCMANOVÁ.A.,ŠUNKA,J. Výzkum strategických přístupů v logistických řetězcích. Téma č. 7 Institucionálního výzkumného záměru „Výzkum strategického řízení v českých firmách“. Brno, FP VUT 1999, 59s.
 •       rok 1999 – 2004 JUROVÁ,M.,ROMPOTL,J.,VIDECKÁ,Z.,ŠUNKA,J.  Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region“  Dílčí část Strategie logistického řetězce v podnikatelském prostředí. Brno, FP VUT  

 

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

22

Citace ostatní (bez autocitací)

89