doc. Ing.

Jiří Pospíšil

Ph.D.

FSI, EÚ OEI – vedoucí odboru

+420 54114 2581
pospisil.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997, Ing., Strojní fakulta VUT v Brně, Energetický ústav, Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
 • 2007, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2001-2003, Asistent na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno
 • 2003-2007, Odborný Asistent na Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno
 • 2007-nyní, docent na energetickém ústavu
 • 2014-nyní, ředitel Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství, VUT Brno

Pedagogická činnost

 • Odborným zaměřením je oblast aplikované termomechaniky a energetiky, zabývající se zdroji energie a způsoby jejich efektivního využívání, včetně hodnocení dopadů na životní prostředí.

Vědeckovýzkumná činnost

Výzkumným zaměřením je široké spektrum problémů aplikované termodynamiky s podporou počítačového modelování (CFD). Dlouhodobě úspěšnou oblastí je výpočetní řešení disperze znečišťujících látek v ovzduší se zaměřením na problematiku suspendovaných částic. Experimentální aktivity jsou soustředěny do oblasti přenosu tepla v absorpčních zařízeních využívajících jako chladivo čistou vodu, dále do oblasti tvorby ultrajemných částic částic v prouduktech spalování. 

Projekty

 • hlavní řešitel projektu GA P101/10/1669, Přenos tepla na skrápěných trubkových svazcích v hlubokém podtlaku, 2010-2013
 • hlavní řešitel projektu MPO FI-IM4/059, Výzkum a vývoj solární chladící jednotky - využívající tepelnou energii zachycenou solárními kolektory k výrobě chladu pro klimatizační jednotk, 2007-2010
 • Výzkumný záměr, MS 1350003, Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, 2005-2009.
 • GAČR, 101/06/0650, Výzkum čištění energoplynu, 2006–2008.
 • 1F54H/098/520, projekt Ministerstva dopravy: Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi, 2005-2008.
 • COST Action 633, 1P04OC633.001 Particulate matter: Prachové částice v městském ovzduší: jejich transport a depozice v městských oblastech“, 2004–2007.
 • GAČR, GA 101/04/1278, Energetické parametry biomasy, 2004–2006.
 • MPO, FF-P2/050, Využití tepelných čerpadel při vytápění a přípravě teplé užitkové vody v kombinaci s kondenzačním kotlem na spalování zemního plynu a propanu, 2003–2006.
 • ENK6-CT-2001-00533, RESHYVENT, Demand Controlled Residential Hybrid Ventilation, 5. Rámcový program EU, 2002–2004.
 • GAČR, GA101/03/0299, Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přestupem tepla, 2002–2004.
 • VÝZKUMNÝ ZÁMĚR, CEZ:J22/98:262100001, "Počítačové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn", 1999–2004.
 • COST Action 715, OC 715.80: Výpočtové modelování aplikované na šíření emisí (pod vlivem hybnosti a turbulence indukované automobily) v městském měřítku, 2000–2003.
 • Eureka, EUROTRAC-2 E1489: Transport and transformation of enviromentally-relevant trace constituens in the troposphere over Europe: 2nd phase, 1996–2003.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

28

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

25

Citace ostatní (bez autocitací)

3