doc. RNDr.

Jindřich Klapka

CSc.

FSI, ÚAI OAI – docent

+420 54114 3331
klapka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Publikace

 • 2014

  ŠEVČÍK, V.; KLAPKA, J. Mathematical Method for Multicriterial Project Selection. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII). Bratislava: EKONÓM, 2014. s. 269-275. ISBN: 978-80-225-3868- 8.
  Detail | WWW

 • 2013

  KLAPKA, J.; PIŇOS, P.; ŠEVČÍK, V. Multicriterial Projects Selection. Intelligent Systems Reference Library, 2013, roč. 38, č. 1, s. 245-261. ISSN: 1868- 4394.
  Detail | WWW

  KLAPKA, J.; ŠEVČÍK, V. Some of the Results of the Mathematical Group in the Institute of Automation and Computer Science. In Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 379-385. ISBN: 978-80-87035-76- 4.
  Detail

 • 2012

  NAVRÁTIL, P.;KLAPKA, J.; BALÁTĚ, J.; KONEČNÝ, P. Optimization of Load of Heat Source Described by Nonlinear Mathematical Model. In MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. s. 356-362. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail | WWW

 • 2011

  KLAPKA, J.; MATOUŠEK, R.; ŠEVČÍK, V. Improvement of Time- Periodical Production Schedule of the Group of Products in the Group of Workplaces Through the Lot Sizes Alteration. In Proceedings of MENDEL 2011 -- 17th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: Brno University of Technology VUT Press, 2011. s. 334-340. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail | WWW

 • 2008

  KLAPKA, J. Some Topical Problems of Public Transport Connected With the Mutual Collaboration of Regions. In Proceedings of MENDEL 2008 14th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: FSI, VUT Brno, 2008. s. 224-226. ISBN: 978-80-214-3675- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  KLAPKA, J. Derivation of Recurrent Functional Equation for Optimal Criterion Function of max- max Type. In Proceedings of MENDEL 2008 14th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: FSI, VUT Brno, 2008. s. 203-205. ISBN: 978-80-214-3675- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2007

  BALÁTĚ, J.; KLAPKA, J.; CHRAMCOV, B.; ŠIMEK, J.; NAVRÁTIL, P. Optimization of Heat Source with Combined Production of Heat and Electric Energy. In Annals of DAAAM for 2007 Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility, and Ethics of Engineers. Vienna, Austria: TU Wien, 2007. s. 51-52. ISBN: 3-901509-58- 5.
  Detail

  KLAPKA, J.; KONEČNÝ, P. Stochastic Dynamic Programming of System with History which avoids Undesirable States. In Sborník mezinárodní konference STOPTIMA 2007. Brno: VUTIUM, 2007. s. 85-89. ISBN: 978-80-214-3474- 5.
  Detail

  KLAPKA, J. Některé aktuální problémy hromadné dopravy, související se vzájemnou spoluprací regionů. In Sborník "Jak úspěšně podnikat v příhraničních regionech jihovýchodní Moravy" III. Mezinárodní konference 2007. Kunovice: EPI Kunovice, 2007. s. 211-213. ISBN: 978-80-7314-111- 0.
  Detail | WWW

 • 2006

  KLAPKA, J.; ŠEVČÍK, V. Vícekriteriální výběr projektů. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Kvantitativní metody a modely v ekonomii. Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference 13.9-14.9.2006. Brno: MU- ESF, 2006. s. 55-60. ISBN: 80-210-4083- 1.
  Detail

 • 2005

  KLAPKA, J. Počátky výzkumu matematických strojů na našem území. In Kybernetika a společnost na prahu XXI. století. 1. VUT v Brně, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku: VUT v Brně, Ústav automatizace a Informatiky, 2005. s. 65-69. ISBN: 80-214-3058- 3.
  Detail

  KLAPKA, J. Synergistic Effects and Hierarchical Dependencies in Multicriterial Projects Selection. In International conference 2005 – „Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu“. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005. s. 327-332. ISBN: 80-7314-052- 7.
  Detail

 • 2003

  KLAPKA, J. Systémy na podporu rozhodování v projektovém řízení. In Sborník z 12. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-248-0480- 8.
  Detail

  BLÁHA, P.; KLAPKA, J. TSP - nový systém pro sledování projektu. Automa, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 42 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  KLAPKA, J. Matematické metody projektového řízení a operačního výzkumu v rozhodovacích procesech ve stavebnictví. In Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU. Brno: VUT Brno, 2003. s. 32-36. ISBN: 80-214-2346- 3.
  Detail

 • 2002

  KLAPKA, J. Státnost a vyšší územní celky. In Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU. Brno: Konvoj, 2002. s. 280 ( s.)ISBN: 80-7302-041- 6.
  Detail

  KLAPKA, J. Mathematical methods of the operations research and project management in power process control. In Control of Power & Heating Systems 2002, Proceedings of Annotations of the 5th International conference. Zlín: Academia Centrum, Zlín, 2002. s. 98 ( s.)ISBN: 80-7318-074- X.
  Detail | WWW

  KLAPKA, J.; DVOŘÁK, J. Úvod do operační a systémové analysy. Učební texty vysokých škol. Učební texty vysokých škol. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002. 92 s. ISBN: 80-214-1839- 7.
  Detail | WWW

  KLAPKA, J.; PIŇOS, P. Decision support system for multicriterial R& D and information systems projects selection. European Journal of Operational Research, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 434 ( s.)ISSN: 0377- 2217.
  Detail | WWW

  BLÁHA, P.; KLAPKA, J. TSP - Systém pro monitorování odchylek mezi plánem a realitou. In Implementace projektů (IPRO 2002). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-2075- 8.
  Detail

 • 2001

  KLAPKA, J. Metoda efektivního gradientu a synergické efekty v projektovém řízení. In Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná u Jablunkova: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Ostrava; Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 109 ( s.)ISBN: 80-248-0013- 6.
  Detail

  KLAPKA, J. On some Ethic Aspects of Operations Research. In EURO 2001, The European Operational Research Conference. Rotterdam, The Netherlands: Association of European Operational Research Societies., 2001. s. 117 ( s.)
  Detail

  KLAPKA, J. Some Decision Support Systems for Project Management. In EURO 2001, the European Operational Research Conference Rotterdam. Rotterdam, The Netherlands: Association of European Operational Research Societies, 2001. s. 74 ( s.)
  Detail

  KLAPKA, J. Numerical Stability of Dynamic Programming. In MENDEL 2001, 7th International Conference of Soft Computing. Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineeing., 2001. s. 228 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
  Detail

  KLAPKA, J., DVOŘÁK, J., POPELA, P. Metody operačního výzkumu. vydání druhé, rozšířené a přepracované. vydání druhé, rozšířené a přepracované. Brno: VUTIUM Brno, 2001. 165 s. ISBN: 80-214-1839- 7.
  Detail

  KLAPKA, J. Několik poznámek k zábavné hudbě třicátých a čtyřicátých let na Moravě. In Kapitoly z historie novodobé hudby na Moravě. 134. publikace nakladatelství Konvoj. Brno: Konvoj, 2001. s. 20-29. ISBN: 80-7302-021- 1.
  Detail

 • 2000

  KLAPKA, J., PIŇOS, P. Decision Support System for Multicriterial R& D and Information System Projects Selection. In EURO XVII, 17th European Conference on Operational Research. Budapest, Hungary: European Operational Research Society, 2000. s. 107 ( s.)
  Detail

  KLAPKA, J. Výzkum systémů na podporu rozhodování v projektovém řízení na Vysokém učení technickém v Brně. In Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava. Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení., 2000. s. bude dopln ( s.)ISBN: 80-7078-798- 8.
  Detail

  KLAPKA, J., PIŇOS, P. Synergistic Effects and Hierarchical Dependencies in Multicriterial Projects Selection. In Mendel 2000, 6th International Conference on Soft Computing. Evolutionary Computation, Genetic Programming, Fuzzy Logic, Rough Sets, Neural Networks, Fractals, Bayesian Methods. Brno, Czech Republic: Technical University of Brno, 2000. s. 401 ( s.)ISBN: 80-214-1609- 2.
  Detail

 • 1998

  KLAPKA, J., PIŇOS, P. Decision Support System for Multicriterial Project Selection. In Proceedings of the 15th Triennial Conference IFORS’ 99. Beijing, China: IFORS, 1998. s. 160 ( s.)
  Detail

  KLAPKA, J. Systémy na podporu rozhodování v projektovém řízení jako kybernetické systémy. In Kybernetika po padesáti letech. Sborník vědeckých prací. Brno: VUT v Brně, Ústav automatizace a Informatiky, 1998. s. 42 ( s.)ISBN: 80-214- 123.
  Detail

 • 1986

  KLAPKA, J. Optimal Lot Size Determination of Multistage Production- Assembly System. AMSE Review (Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques in Enterprises), 1986, roč. 4, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0761- 2486.
  Detail | WWW

 • 1980

  KLAPKA, J. Heuristická strategie vícestupňového výrobního procesu. Ekonomicko- matematický obzor, 1980, roč. 16, č. 1, s. 13-22. ISSN: 0013- 3027.
  Detail

  KLAPKA, J.; DVOŘÁK, J. Zefektivnění výpočtu optimálních dávek vícestupňového výrobního procesu. Ekonomicko- matematický obzor, 1980, roč. 16, č. 2, s. 179-189. ISSN: 0013- 3027.
  Detail

 • 1978

  KLAPKA, J. Optimal lot size determination of multistage production system. Application of Mathematics, 1978, roč. 23, č. 2, s. 81-97. ISSN: 0373- 6725.
  Detail | WWW

 • 1975

  KLAPKA, J. Optimization of Multistage Production System. Pisa: Universita di Pisa, Dipartimento di Ricerca Operativa e Scienze Statistiche, Editrice tecnico scientifica – Pisa, 1975.
  Detail

 • 1970

  KLAPKA, J. Influence of Wall Losses on Energy Flow Center Velocity of Pulses in Waveguides. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1970, roč. 18, č. 10, s. 689-696. ISSN: 0018- 9480.
  Detail | WWW

 • 1967

  KLAPKA, J. Generalized Definition of Group Velocity of Signal in Dispersive Medium and its Application to Very Short Pulses in Waveguides. Czechoslovak Journal of Physics, 1967, roč. B17, s. 203 ( s.)ISSN: 0011- 4626.
  Detail | WWW

 • 1964

  KLAPKA, J. Assembler for Czechoslovak E1b Automatic Computer. In Information Processing Machines. Research Institute of Mathematical Machines. Praha: Československá akademie věd, 1964. s. 219 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.