doc. PhDr.

Iveta Šimberová

Ph.D.

FP – proděkanka pro zahraniční vztahy

+420 54114 2678
simberova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

1981 - 1985 
Univerzita Komenského v Bratislava, Filozofická fakulta,     magisterské studium obor Sociologie (Mgr.)
1988 – 1989
Masaryková  Universita v Brně,  Filozofická fakulta, obor Sociologie (PhDr.- doktor filozofie)
1999  - 2003              
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, obor Řízení a ekonomika podniku (Ph.D.), Název disertační práce: Využití principů marketingové koncepce úplné spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku
2008                          
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, obor Odvětvov ekonomika a management (doc.), Název habilitační práce: Řízení vztahů se stakeholdry na průmyslových trzích v kontextu současných marketingových koncepcí

Přehled zaměstnání

1992 - 1993 Nákup a prodej, OSVČ

1993 - 1994 Reda, s.r.o. Obchodní manažer

1994 - 1995 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav nadstavbových studií (BBS), referent-manažer vzdělávacích projektů

1995 - 1998 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav nadstavbových studií (BBS) ředitelka, asistent

7/98 - 9/98 SHINE s.r.o., ředitelka

10/98 - Ekonomické a organizační poradenství, OSVČ

4/99 - 2/03 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, asistent

3/03 - 2008 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, odborný asistent

2003 - 2008 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, ředitelka

2009 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav managementu, docent

Pedagogická činnost

 

                    

předmět

fakulta

typ studia

typ předmětu

př.

cv.

1995 - 1998

Marketing

FEKT

magisterský

P

 

x

1995 - 1998

Základy marketingu

FSI

bakalářský

P

 

x

1996 - 2003

Základy marketingu

FP

bakalářský

P

 

x

1999 - dosud

Marketing

FP

magisterský

P

 

x

1999 - 2005

Podnikový management

FP

bakalářský

P

 

x

1999 - 2007

Strategický marketing

FP

bakalářský

BAHons

P

x

 

2004 - 2007

Podnikatelský projekt

FP

bakalářský

P

x

 

 2005 - dosud

Obchodní podnikání

FP

magisterský

P

x

x

2005 - dosud

Úloha informací v komunikaci podniku

FP

bakalářský

P

x

x

2005 - dosud

Spotřebitelské chování

FP

magisterský

MBA

P

x

 

2008 -

Mezinárodní obchod

FP

magisterský

 

P

x

x

2008 -

Mezinárodní marketing

FP

magisterský

MSc.

P

x

x

2008 -

Obchodování

FP

bakalářský

P

x

 

Garance studijních oborů:

období

název programu a oboru

funkce

2004 - 2008

Ekonomika a management, Řízení  a ekonomika podniku, navazující magisterský obor v prezenční, kombinované a celoživotní formě

Garant (akreditace 2004 -2015)

2008

Ekonomika a management, Řízení  a ekonomika podniku v anglickém jazyce, navazující magisterský obor v prezenční, kombinované a celoživotní formě

Garant (akreditace 2008 – 2015)

2008 -

Ekonomika a management, Ekonomika a procesní management, bakalářský studijní obor v prezenční formě

Garant (akreditace 2008 – 2015)

2008

Ekonomika a management, Řízení a ekonomika podniku, doktorský studijní program v prezenční a kombinované formě

Spoluautor akreditačních materiálů (akreditace 2008 -2015)

2008

Ekonomika a management, Řízení a ekonomika podniku v anglickém jazyce, doktorský studijní program v prezenční a kombinované formě

Spoluautor akreditačních materiálů (akreditace 2008 -2015)

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost

od-do

výzkumný projekt

funkce

1997

“Alternativní výuka předmětů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně s využitím zahraničních lektorů “

(FRVŠ; FR 770859 )

řešitelka

1998

„Uplatnění absolventů Fakulta podnikatelské v praxi“

(FRVŠ; FR 780210) 

řešitelka,  leden-červen 1998, přerušení pracovního poměru na VUT v Brně projekt od června 1998 přenesen na PhDr. Lukášovou

2002 - 2004

Grantový projekt GA ČR č.402/02/0114 „Organizační kultura v českých firmách“

spoluřešitelka

2002 - 2004

Grantový projekt GA ČR č.402/02/0106 „Internacionalizace malých a středních firem v ČR“

řešitelka

1999 - 2004

Institucionální výzkumný záměr

(J 22/98 265 100017) „Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region“,

dílčí úkol : Marketing

spoluřešitelka

1999 - 2004

Institucionální výzkumný záměr

(J 22/98 265 100018) “Výzkum strategického řízení v českých firmách”

 

dílčí úkol č. 17: Vliv globalizace na strategické rozhodování firem

 

spoluřešitelka

 

2006

Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku., zahájení: 01.03.2006, ukončení: 24.12.2007

spoluřešitelka

2006 - 2009

Mezinárodní výzkumný projekt: Relationship marketing of small and medium Enterprises (Poland, Slovak Republic, Czech Republic) ve spolupráci s Univerzitou M.Bela v Banské Bystrici, SK; Univerzitou K.Adamieckeho v Katowicich, Polsko, Masarykovou univerzitou v Brně, ČR

spoluřešitelka

2006 - 2008

Projekt v rámci Evropského sociálního fondu: „ Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu“ Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, reg.číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284

spoluřešitelka

2007 - 2009

Grantový projekt GA ČR č. GA 402/07/1483 “Výzkum implementace tržní orientace v high tech firmách”

spoluřešitelka

 

2007-2008

Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 01.01.2008, Mezinárodní výzkumný projekt s RTU v Lotyšsku

spoluřešitelka

2008-2009

Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 01.01.2009. Mezinárodní výzkumný projekt s RTU v Lotyšsku

spoluřešitelka

2009 - 2011

Projekt v rámci Evropského sociálního fondu: FINPORT, reg.číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0358

spoluřešitelka

2009 -

Projekt „Výskumné centrum pre kreatívnu ekonomiku“ reg.č. NFP26240220021

 

spoluřešitelka

manažer výzkumu

2010

Projekt specifického výzkumu FP „ Metody měření efektivnosti marketingových činností a jejich aplikace“ reg.č. FP-S-10-21

řešitelka

Akademické stáže v zahraničí

Zkušenosti s mezinárodními projekty, studijní a pracovní pobyty v zahraničí:

 

·        IMPD (International Management Project Development) koordinátor projektu  ve spolupráci s The Nottingham Trent University, Nottingam Business School, VB (1996-1998)

·        „Training of Management Trainers“ ve spolupráci s britským Know How Fund a firmou Lancashire Enterprices plc., VB –  asistent garanta projektu (1995-1998)

·        MBA (Master and Business Administration-  administrátor  projektu ve spolupráci s NottinghamTrent University, Nottingam Business School, VB (1994-1996)

·        „Economics Course“ organizovaný ve spolupráci s Katholieke Universitat Oostende v Belgii-administrátor projektu (1995-1996)

·        Týdenní pracovní pobyt v Anglii ve firmě Lancashire Enterprices plc., VB (1997)

·        Týdenní studijní pobyt na Univerzitách ve Finsku (Helsinky, Turku)  podporované asociaci EADTU (Euroepan Association of Distance Teaching Universities)

·        Týdenní přednáškový pobyt na Tampere Polytechnic University (v rámci výměnného programu ERASMUS) – duben 2003

·        Týdenní přednáškový pobyt na Riga Technical University (v rámci výměnného programu ERASMUS) – duben 2007

·        Týdenní přednáškový pobyt na Kaunas  Technical University (v rámci výměnného programu ERASMUS) – duben 2008, říjen 2010

.        2 týdenní výzkumná stáž na Riga Technical University v rámci bilaterální smlouvy mezi ČR a Lotyšskem, květen 2010

 

Univerzitní aktivity

Členství v akademických a poradních orgánech:

rok

akademický  nebo poradní orgány

1996 - 1998

Členka kolegia děkana Fakulty podnikatelské

1996 - 1998

Členka a sekretářka Rady studia MBA na FP VUT v Brně

1998

Členka disciplinární komise Fakulty podnikatelské

2002 - 2004

Členka disciplinární komise Fakulty podnikatelské

2003 - 2008

Členka kolegia děkana Fakulty podnikatelské

1999 - 2002

Členka Akademického senátu  Fakulty podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně

1999 - 2002

Členka Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně

1999 - 2002

Člen Rady vysokých škol

2004 - 2005

Členka Rady pro informační systém Fakulty podnikatelské

2004 - dosud

Členka Rady studijních programů Fakulta podnikatelské

2004-  2007

Členka výkonného výboru programu organizovaného ve spolupráci s Nottingham Trent University, oboru Business Management and Finance

2004 - 2008

Předsedkyně Rady magisterského studijního programu Fakulty podnikatelské, obor Řízení a ekonomika podniku

2005 - 2008

Členka Rady studijních programu FP „Ekonomika a management“, oboru Daňové poradenství

2005 - 2008

Členka Rady studijních programu FP „Systémové inženýrství a informatika“, oboru Manažerská informatika

2005 - dosud

Členka Rady studijního programu, Ekonomika a management

2005 - 2008

Členka  Rady magisterského studijního programu Ekonomika a management, oborů Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a obchod

2008 - dosud

Členka oborové rady doktorského studijního programu P2807-Chemické a procesní inženýrství, studijní obor 2807V009-Řízení a ekonomiky podniku

2008 - dosud

Školitel doktorského studijního programu FP Ekonomika a management

Členství v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů a přípravných výborech mezinárodních a národních konferencí:

od –do

název časopisu

funkce

2007 - „Trendy : Ekonomika  a management“,  odborný vědecký časopis vydáván Fakultou podnikatelskou k příležitosti 15. výročí Členka zakládajícího týmu a členka redakční rady


 

 Členství v programových výborech mezinárodních a národních konferencí:

období

název konference

funkce

2004 - 2008

Cyklus každoročných mezinárodních vědeckých konferencí: Management, Economics and Business Development in the new European Conditions, Fakulta podnikatelská, květen 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Členka programového výboru, členka týmu recenzentů

2004

New trends for a New Europe: research for Entrepreneurship, Mezinárodní konference, Fakulta podnikatelská, Brno,

21.-22.10.2004

Členka programového výboru, garant programové oblasti Internationalization of SMEs in CR

2005

Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, 25.2.2005

Členka programového výboru

2006

Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, listopad 2006

Členka programového výboru

2006

International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2006”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estónsko, 2006

Členka programového výboru

2007

International Dual Conference: „Towards knowledge-Based Economy“ and „Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Efectiveness“, Riga Technical University, Riga, Lotyšsko, 12.-13.4.2007

Členka programového výboru, členka týmu recenzentů 

2007

Slavnostní mezinárodní vědecká konference k 15. výročí fakulty podnikatelské, Brno,

12.-14.9.2007

Členka programového výboru

2007

5. Academic Workshop Between Spanish and Czech Researchers on Management, Sevilla, Španělsko, 4.-5.10.2007

Čestný člen

2007

International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2007”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonsko, 26 -27.10. 2007

Členka programového výboru

2007

Workshop studentů doktorského studijního programu, Fakulta podnikatelská, Brno, 7.11.2007 

Členka programového výboru

2008

Scientific seminar “TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY”, leden 2008

Členka programového výboru

2008

Actual Problems of Economy, Business and Management: Theory and Practice, online-video conference, leden 2008

Členka programového výboru

2008

Rozvoj lidských zdrojů: pedagogika v teorii a praxi, březen 2008

Členka programového výboru

2008

International Scientific Seminar „Business development possibilities
 in The New European area”, Vilnius, květen 2008, Vilnius University 

Členka programového výboru

2008

International Scientific Seminar  

“SMALL AND MIDLE BUSINESS: DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP”, Vilnius, květen, 2008, Mykolas Romeris University 

Členka programového výboru

2008

International Summer School for Doctoral Students „Development of Research methods: Management of Knowledge“ , srpen 2008

Členka vědeckého výboru

2008

First International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2008

Členka výboru oponentů

 

2008

„Nové trendy v manažmnte“, Mezinárodní vědecká konference, listopad 2008, trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, SK

Členka programového výboru

 

2009

II International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2009

Členka programového výboru

 

2010

III International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2010

Členka programového výboru

 

2010

International Conference Economics and Management ICEM 2010, duben 2010, Riga, Lotyšsko

Členka programového výboru

 

 

Mimouniverzitní aktivity

Členství v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů a přípravných výborech mezinárodních a národních konferencí:

od –do

název časopisu

funkce

2005 - dosud

“Vadyba (Management)”, publikován od roku 1999, Vilnius University, Lithuania

Členka redakční rady

2008 -

MANEKO“ (MANAŽMENT A EKONOMIKA PODNIKU) odborný časopis Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – Katedry manažmentu.  

Členka redakční rady

2010-

Ekonómia a podnikanie/Economics and Business, vědecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ

Členka redakční rady

Členství v programových výborech mezinárodních a národních konferencí:

období

název konference

funkce

2006

International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2006”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estónsko, 2006

Členka programového výboru

2007

International Dual Conference: „Towards knowledge-Based Economy“ and „Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Efectiveness“, Riga Technical University, Riga, Lotyšsko, 12.-13.4.2007

Členka programového výboru, členka týmu recenzentů 

2007

5. Academic Workshop Between Spanish and Czech Researchers on Management, Sevilla, Španělsko, 4.-5.10.2007

Čestný člen

2007

International academic conference “EDUCATION AND ECONOMY 2007”,   Educational Research Centre of Tallinn University of Technology and Tallinn College of Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonsko, 26 -27.10. 2007

Členka programového výboru

2008

Scientific seminar “TOWARDS KNOWLEDGE-BASED ECONOMY”, leden 2008

Členka programového výboru

2008

Actual Problems of Economy, Business and Management: Theory and Practice, online-video conference, leden 2008

Členka programového výboru

2008

Rozvoj lidských zdrojů: pedagogika v teorii a praxi, březen 2008, FP

Členka programového výboru

2008

International Scientific Seminar „Business development possibilities
 in The New European area”, Vilnius, květen 2008, Vilnius University 

Členka programového výboru

2008

International Scientific Seminar  

“SMALL AND MIDLE BUSINESS: DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP”, Vilnius, květen, 2008, Mykolas Romeris University 

Členka programového výboru

2008

International Summer School for Doctoral Students „Development of Research methods: Management of Knowledge“ , srpen 2008

Členka vědeckého výboru

2008

First International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2008

Členka výboru oponentů

 

2008

„Nové trendy v manažmente“, Mezinárodní vědecká konference, listopad 2008, trenčianská univerzita A. Dubčeka v Trenčíně, SK

Členka programového výboru

 

2009

II International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2009

Členka programového výboru

 

2010

III International Science Conference „Knowledge Society“ and II International Science Conference for Young researchers „Technical Science and Industrial Management“, září 2010

Členka programového výboru

 

2010

International Conference Economics and Management ICEM 2010, duben 2010, Riga, Lotyšsko

Členka programového výboru

 

Projekty

od-do

výzkumný projekt

funkce

1997

“Alternativní výuka předmětů na Fakultě podnikatelské VUT v Brně s využitím zahraničních lektorů “

(FRVŠ; FR 770859 )

řešitelka

1998

„Uplatnění absolventů Fakulta podnikatelské v praxi“

(FRVŠ; FR 780210) 

řešitelka,  leden-červen 1998, přerušení pracovního poměru na VUT v Brně projekt od června 1998 přenesen na PhDr. Lukášovou

2002 - 2004

Grantový projekt GA ČR č.402/02/0114 „Organizační kultura v českých firmách“

spoluřešitelka

2002 - 2004

Grantový projekt GA ČR č.402/02/0106 „Internacionalizace malých a středních firem v ČR“

řešitelka

1999 - 2004

Institucionální výzkumný záměr

(J 22/98 265 100017) „Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region“,

dílčí úkol : Marketing

spoluřešitelka

1999 - 2004

Institucionální výzkumný záměr

(J 22/98 265 100018) “Výzkum strategického řízení v českých firmách”

 

dílčí úkol č. 17: Vliv globalizace na strategické rozhodování firem

 

spoluřešitelka

 

2006

Vliv organizační kultury na výkonnost multikulturních podniků v České republice, Rakousku a Maďarsku., zahájení: 01.03.2006, ukončení: 24.12.2007

spoluřešitelka

2006 - 2009

Mezinárodní výzkumný projekt: Relationship marketing of small and medium Enterprises (Poland, Slovak Republic, Czech Republic) ve spolupráci s Univerzitou M.Bela v Banské Bystrici, SK; Univerzitou K.Adamieckeho v Katowicich, Polsko, Masarykovou univerzitou v Brně, ČR

spoluřešitelka

2006 - 2008

Projekt v rámci Evropského sociálního fondu: „ Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu“ Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně, reg.číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284

spoluřešitelka

2007 - 2009

Grantový projekt GA ČR č. GA 402/07/1483 “Výzkum implementace tržní orientace v high tech firmách”

spoluřešitelka

 

2007-2008

Analysis of the factors influencing the sustainable development of small and medium-sized enterprises, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 01.01.2008, Mezinárodní výzkumný projekt s RTU v Lotyšsku

spoluřešitelka

2008-2009

Evaluation of impact of intellectual capital on innovation-based behaviour and sustainable development of SME, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 01.01.2009. Mezinárodní výzkumný projekt s RTU v Lotyšsku

spoluřešitelka

2009 - 2011

Projekt v rámci Evropského sociálního fondu: FINPORT, reg.číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0358

spoluřešitelka

2009 -

Projekt „Výskumné centrum pre kreatívnu ekonomiku“ reg.č. NFP26240220021

 

spoluředitelka

manažer výzkumu

2010

Projekt specifického výzkumu FP „ Metody měření efektivnosti marketingových činností a jejich aplikace“ reg.č. FP-S-10-21

řešitelka